Αίτηση για σύναψη σύμβασης ηλεκτρικής ενέργειας

Προγράμματα Ηλεκτρικής ενέργειας - Επιλέξτε πρόγραμμα:

Θέλω να δω και άλλα προγράμματα

Πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Υποχρεωτικό πεδίο

Μεταφορά Αρχείου

Δικαιολογητικά

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Επιλέξτε αρχείο

Το επιτρεπτό όριο του αρχείου είναι 2MB

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Επιλέξτε αρχείο

Το επιτρεπτό όριο του αρχείου είναι 2MB

Επιλέξτε "Ναι" σε περίπτωση που απαιτείται εξ αρχής εγκατάσταση (π.χ. σε περίπτωση νέου κτίσματος)

Γενικοί Όροι

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣΜε την παρούσα σύµβαση, η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «VOLTON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «VOLTON Α.Ε.» (εφεξής αποκαλούµενη «Προµηθευτής»), η οποία εδρεύει στον Πειραιά, οδός Σκουζέ 14, και ο Πελάτης (εφεξής αποκαλούµενος «Πελάτης»), τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται στη συνηµµένη στην παρούσα Αίτηση Σύµβασης (εφεξής αποκαλούµενη «Αίτηση»), συµφωνούν την προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σύµφωνα µε τους κατωτέρω όρους.


1. Αντικείµενο

1.1. Ο Προµηθευτής είναι κάτοχος νόµιµης Άδειας Προµήθειας και Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναλαµβάνει την υποχρέωση να παρέχει στον Πελάτη, µε τους όρους της παρούσας και τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, ηλεκτρική ενέργεια στα σηµεία σύνδεσης (εφεξής αποκαλούµενες «Παροχές») του Πελάτη, τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται στην Αίτηση.
1.2. Ο Πελάτης θα χρησιµοποιεί την ανωτέρω ηλεκτρική ενέργεια αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεών του, καταβάλλοντας εµπρόθεσµα και µε προσήκοντα τρόπο τις χρεώσεις που απορρέουν από τους όρους τιµολόγησης όπως περιγράφονται στην Αίτηση, από τους παρόντες γενικούς όρους και την κείµενη νοµοθεσία. Αναλυτική περιγραφή των παρεχόµενων από τον Προµηθευτή υπηρεσιών εµπεριέχεται στο Έντυπο Υπηρεσιών του Προµηθευτή, το οποίο έχει δηµοσιευθεί στην ιστοσελίδα του.
1.3. Η παρούσα σύµβαση προµήθειας αποτελείται από την Αίτηση, τους παρόντες Γενικούς όρους και τους Ειδικούς Όρους που συνοδεύουν την Αίτηση.
1.4. Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης, ο Πελάτης συµφωνεί ότι ο Προµηθευτής θα είναι ο µοναδικός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας για τις Παροχές που αναφέρονται στην Αίτηση. Συµφωνείται περαιτέρω ότι η ισχύς της παρούσας σύµβασης περιορίζεται µόνο στις Παροχές που αναφέρονται στην Αίτηση.
1.5. Για τους σκοπούς εφαρµογής και ερµηνείας της παρούσης, λαµβάνονται υπ’ όψη οι κατηγορίες πελατών όπως αναφέρονται στον Κώδικα Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες, όπως εκάστοτε ισχύει (ΦΕΚ Β’ 832/09.04.2013, εφεξής «ΚΠΗΕ»). Οι κατηγορίες είναι: α. Με κριτήριο τον σκοπό τελικής χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας, οι πελάτες διακρίνονται σε Οικιακούς και Μη Οικιακούς, β. Με κριτήριο την ισχύ παροχής, οι πελάτες διακρίνονται σε Μικρούς (µε ισχύ παροχής έως 25kVΑ) και Μεγάλους.
1.6. Για την πληρέστερη κατανόησης της παρούσης, παρατίθενται οι ακόλουθοι ορισµοί: «ΡΑΕ» ή «Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας», νοείται η ανεξάρτητη διοικητική αρχή µε αρµοδιότητα επί θεµάτων της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία συστάθηκε µε τον Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α’ 286/22.12.1999) και η λειτουργία και οι αρµοδιότητές της διέπονται από τον Ν. 4001/2011, «ΑΔΜΗΕ» ή «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» νοείται ο διαχειριστής του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), ο οποίος ασκεί καθήκοντα Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, κατά το Άρθρο 94 του Ν. 4001/2011, «ΔΑΠΕΕΠ» ή «Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης» νοείται η εταιρεία η οποία διαχειρίζεται τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και τις εγκαταστάσεις Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) του Εθνικού Διασυνδεδεμένου Συστήματος (Σύστημα Μεταφοράς και Δίκτυο Διανομής Ηπειρωτικής Χώρας και Διασυνδεδεμένων Νήσων) καθώς και τις Εγγυήσεις Προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας που έχει παραχθεί από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, «ΔΕΔΔΗΕ» ή «Διαχειριστής του Δικτύου Διανοµής Α.Ε.» νοείται ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ), «ΕΤΜΕΑΡ» ή «Ειδικό Τέλος Εκποµπής Αερίων Ρύπων», νοείται το ειδικό τέλος, όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει, που αποτελεί έσοδο του Ειδικού Λογαριασµού που τηρεί ο ΔΑΠΕΕΠ σύµφωνα µε το άρθρο 143 παρ. 2, περ. γ’ του Ν. 4001/2011, οι χρεώσεις του οποίου ανά κατηγορία πελατών καθορίζονται µε Απόφαση της ΡΑΕ, «Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ» νοείται ο «Κώδικας Διαχείρισης Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας», όπως αυτός εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 57/2012 Απόφαση της ΡΑΕ µετά των σχετικών εγχειριδίων, όπως εκάστοτε ισχύουν, «Κώδικας Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ» νοείται ο «Κώδικας Διαχείρισης Ελληνικού Δικτύου Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας», όπως αυτός εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 395/2016 Απόφαση της ΡΑΕ, όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει, «ΟΤΣ» νοείται η «Οριακή Τιµή Συστήµατος», δηλαδή τιµή εκκαθάρισης της Ελληνικής χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ΕΧΕ Α.Ε., ή Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, το οποίο διαχειρίζεται τις Αγορές Ενέργειας και τις Ενεργειακές Χρηματοπιστωτικές Αγορές σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4512/2018 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων πράξεων.

2. Υποχρεώσεις του Προµηθευτή


2.1. Ο Προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να τηρεί και να εφαρµόζει τους όρους της σύµβασης που έχει συνάψει µε τον ΑΔΜΗΕ για τη χρήση του ΕΣΜΗΕ και των Διασυνδέσεων και αντίστοιχα µε τον ΔΕΔΔΗΕ για τη χρήση του ΕΔΔΗΕ, προκειµένου να εκπληρώνει τις απορρέουσες από την παρούσα υποχρεώσεις του.
2.2. Ο Προµηθευτής οφείλει να ενεργεί για την αξιόπιστη, αδιάλειπτη και σταθερή προµήθεια ηλεκτρικού ρεύµατος στον Πελάτη. Βάσει του ότι ο Προµηθευτής θα παρέχει στον Πελάτη ηλεκτρική ενέργεια µέσω υποδοµών (ΕΣΜΗΕ, ΕΔΔΗΕ), στις οποίες δεν έχει καµία δικαιοδοσία πέραν της χρήσης και δεν τον βαρύνει καµία συµβατική υποχρέωση που σχετίζεται µε τις υποδοµές, συµφωνείται ρητώς µεταξύ των µερών ότι ο Προµηθευτής δεν θα ευθύνεται έναντι του Πελάτη για διακοπές ή εν γένει δυσλειτουργίες στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας που οφείλονται ή σχετίζονται µε τις υποδοµές. Ο Προµηθευτής δεν υπέχει ευθύνη αποζηµίωσης του Πελάτη για τυχόν ζηµίες του από διακοπές της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας που οφείλονται σε αίτια πέραν του δικού του ελέγχου, σε διακοπές ή/και δυσλειτουργίες του ΕΣΜΗΕ ή/και του ΕΔΔΗΕ, συµπεριλαµβανοµένων και των δυσλειτουργιών ή των περιορισµών για εκτέλεση εργασιών ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, σε πτώσεις της τάσεως, σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, σε γεγονότα ανωτέρας βίας.
2.3. Ο Προµηθευτής αναλαµβάνει την υποχρέωση εντός δεκαπέντε (15) ηµερών, ή τριάντα (30) ηµερών όταν αφορά τροποποίηση της υφιστάµενης Σύµβασης αντίστοιχα, µετά την αποδοχή εκ µέρους του της Αίτησης που έχει υποβληθεί από τον Πελάτη και της σύναψης σύµβασης ή αντιστοίχως αποδοχής τροποποίησης σύµβασης, να υποβάλει Δήλωση Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου του Πελάτη στον αρµόδιο Διαχειριστή και να ενεργήσει κάθε προβλεπόµενη από τον νόµο πράξη προκειµένου να καταστεί Εκπρόσωπος για τους Μετρητές του Πελάτη, όπως ορίζονται στην παράγραφο 3.1 της παρούσης.
2.4. Ο Προµηθευτής αναλαµβάνει την υποχρέωση καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσης να ανταποκρίνεται χωρίς καθυστέρηση και να διαχειρίζεται τυχόν παράπονα ή και αιτήµατα του Πελάτη καθώς και να παρέχει στον τελευταίο κάθε δυνατή ενηµέρωση και πληροφόρηση σχετικά µε το αντικείµενο της παρούσης. Η διαχείριση αιτηµάτων και παραπόνων του Πελάτη γίνεται σύµφωνα µε τον Κώδικα διαχείρισης αιτηµάτων και παραπόνων καταναλωτών, ο οποίος είναι αναρτηµένος στην ιστοσελίδα του Προµηθευτή.
2.5. Ο Προµηθευτής υποχρεούται να προβαίνει σε νόµιµη υποβολή Δηλώσεων Φορτίου για τον Πελάτη σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ, όπως εκάστοτε ισχύει, και να διαθέτει αδιαλείπτως επαρκές χρηµατικό υπόλοιπο για την κάλυψη των χρηµατικών υποχρεώσεων που αυτή συνεπάγεται.
2.6. Ο Προµηθευτής υποχρεούται να αρνηθεί να κάνει δεκτή την Αίτηση Προµήθειας Πελάτη εφόσον υφίστανται ληξιπρόθεσµες οφειλές του Πελάτη προς άλλον προµηθευτή βάσει του ΚΠΗΕ, όπως αυτός τροποποιήθηκε µε το ΦΕΚ Β’ 1463/24.05.2016 ή αν ο Πελάτης δεν προσκοµίζει αντίγραφο του τελευταίου Λογαριασµού Κατανάλωσης, νοµίµως εξοφληµένο µε το σχετικό αποδεικτικό πληρωµής.

3. Υποχρεώσεις και Δικαιώµατα του Πελάτη

3.1. Ο Πελάτης οφείλει πριν από τη σύναψη Σύµβασης Προµήθειας µε τον Προµηθευτή να έχει συνάψει έγκυρη Σύµβαση Σύνδεσης µε τον Διαχειριστή, η οποία του επιτρέπει να παραλαµβάνει την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που συνοµολογεί µε τον Προµηθευτή.
3.2. Ο Πελάτης είναι υποχρεωµένος να διαθέτει και να διατηρεί εγκατεστηµένους τους µετρητές φορτίου (εφεξής αποκαλούµενοι «Μετρητές»), όπως αναφέρονται στην Αίτηση και στις αντιστοίχως δηλωµένες διευθύνσεις εγκατάστασης, προκειµένου να καθίσταται εφικτή η µέτρηση της καταναλισκόµενης από αυτόν ενέργειας.
3.3. Ο Πελάτης οφείλει να µεριµνά για την ασφάλεια των Μετρητών, λαµβάνοντας εύλογα µέτρα για την προστασία αυτών από παρεµβάσεις τρίτων ή ζηµία, καθώς και για τον τακτικό έλεγχο των ενδείξεών τους.
3.4. Ο Πελάτης αναλαµβάνει την υποχρέωση να εξοφλεί εµπρόθεσµα τους Λογαριασµούς Κατανάλωσης που του αποστέλλει ο Προµηθευτής, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 5 της παρούσης.
3.5. Ο Πελάτης υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως στον Προµηθευτή την πρόθεση αποχώρησης από την Εγκατάσταση το λιγότερο τριάντα (30) ηµέρες πριν την επιθυµητή ηµεροµηνία αποχώρησης, εφόσον δεν επιθυµεί την τροποποίηση της παρούσης σύµβασης λόγω µετεγκατάστασης. Στην περίπτωση αυτή, η Σύµβαση Προµήθειας λύεται αυτοδικαίως κατά τον χρόνο που δηλώνεται στη γνωστοποίηση του Πελάτη. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν προβεί εµπροθέσµως στην παραπάνω γνωστοποίηση, η Σύµβαση Προµήθειας θεωρείται ότι εξακολουθεί να ισχύει µέχρι να λάβει χώρα η παύση της εκπροσώπησης του µετρητή του Πελάτη και ο Πελάτης υποχρεούται να καταβάλει τα οφειλόµενα λόγω χρήσης αυτής ποσά µέχρι να λάβει χώρα η παύση εκπροσώπησης του Μετρητή.
3.6. Ο Πελάτης έχει υποχρέωση να ενηµερώνει τον Προµηθευτή για οποιαδήποτε µεταβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην Αίτηση.
3.7. Ο Πελάτης οφείλει να κάνει ορθή χρήση της παρεχόµενης ηλεκτρικής ενέργειας και δύναται να χρησιµοποιεί αυτή αποκλειστικά στο πλαίσιο της προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας την οποία ορίζει η παρούσα. Ρητώς απαγορεύεται η χορήγηση προς τρίτους της παρεχόµενης ηλεκτρικής ενέργειας µε οιονδήποτε τρόπο ή µορφή.
3.8. Σε περίπτωση µη νόµιµης υποβολής Δήλωσης Φορτίου λόγω έλλειψης βεβαίωσης κάλυψης χρηµατικών υποχρεώσεων ή µη εκπλήρωσης χρηµατικών υποχρεώσεων για Δήλωση φορτίου του Προµηθευτή στο πλαίσιο του Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού, το ΕΧΕ δικαιούται να στραφεί απευθείας κατά του ίδιου του Πελάτη, µε τα ίδια δικαιώµατα που έχει και κατά του Προµηθευτή, για το τµήµα της κατανάλωσής του που αντιστοιχεί στη Δήλωση Φορτίου, µη δυνάµενου του Πελάτη να προβάλλει ενστάσεις από την παρούσα σύµβαση. Ο συγκεκριµένος όρος αφορά καταναλώσεις που δεν είχαν περιληφθεί σε Λογαριασµό Κατανάλωσης ή είχαν περιληφθεί και δεν είχαν εξοφληθεί ήδη από τον Πελάτη. Για τα αυτόνομα ηλεκτρικά συστήματα των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) το δικαίωμα αυτό διατηρεί ο ΔΕΔΔΗΕ ως Διαχειριστής ΜΔΝ.
3.9. Σε περίπτωση απομακρυσμένης πώλησης ο Πελάτης δύναται εντός δεκατεσσάρων (14) ηµερολογιακών ηµερών µετά την υπογραφή του να υπαναχωρήσει αζηµίως από την παρούσα σύµβαση.

4. Μετρητές και Μετρήσεις


4.1. Τα ποσά που τιµολογούνται από τον Προµηθευτή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 της παρούσης υπολογίζονται µε βάση τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας εκπεφρασµένες σε κιλοβατώρες (kWh), ή και ισχύος εκπεφρασµένες σε κιλοβολταµπέρ (kVA), όπως προβλέπεται στην Αίτηση για κάθε κατηγορία τιµολογίου, τις οποίες προµήθευσε στον Πελάτη, όπως καταµετρήθηκαν από τους αντίστοιχους Μετρητές.
4.2. Στην περίπτωση που λόγω βλάβης σε Μετρητή ή άλλου λόγου µη αναγοµένου σε υπαιτιότητα του Προµηθευτή, ο Προµηθευτής αδυνατεί να εκδώσει τιµολόγιο για τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που πραγµατικά καταναλώθηκαν, ο Λογαριασµός Κατανάλωσης εκδίδεται βάσει των δεδοµένων µέτρησης που εκτιµά ο Αρµόδιος Διαχειριστής, σύµφωνα µε τη διαδικασία διόρθωσης και εκτίµησης µετρήσεων που ορίζεται στα σχετικά ρυθµιστικά κείµενα και διατάξεις. Σε αυτή την περίπτωση, ο λογαριασµός θα περιέχει επισήµανση και συνοπτική περιγραφή του τρόπου υπολογισµού των χρεώσεων βάσει εκτιµώµενης κατανάλωσης, σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρέχονται από τον αρµόδιο Διαχειριστή του Δικτύου Διανοµής. Ο Προµηθευτής έχει υποχρέωση να αναπροσαρµόσει τους λογαριασµούς αυτούς µόλις οι πραγµατικές ποσότητες καταστούν διαθέσιµες.
4.3. Στην περίπτωση που ο Πελάτης αντιληφθεί ότι κάποιος Μετρητής έχει υποστεί ζηµία ή βλάβη, οφείλει να ενηµερώσει άµεσα το Διαχειριστή του Δικτύου Διανοµής και τον Προµηθευτή.
4.4. Ο Προµηθευτής δύναται να αιτείται από τον αρµόδιο Διαχειριστή τον έλεγχο των Μετρητών του Πελάτη. Στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να ενηµερώνει τον Πελάτη για την υποβολή αιτήµατος ελέγχου των Μετρητών του, τον χρόνο διενέργειας και τα αποτελέσµατα του ελέγχου. Ο Πελάτης δύναται να παρίσταται κατά τη διενέργεια ελέγχου των Μετρητών του.
4.5. Ο Πελάτης δύναται να αιτείται τον έλεγχο των Μετρητών του από τον αρµόδιο Διαχειριστή Δικτύου, είτε µέσω του Προµηθευτή ή απευθείας, ενηµερώνοντας στην περίπτωση αυτή τον Προµηθευτή.
4.6. Εάν από τον έλεγχο προκύψει ότι οι Μετρητές πράγµατι δεν είναι ακριβείς, ο Αρµόδιος Διαχειριστής φέρει το κόστος του διενεργηθέντος ελέγχου. Εάν αντίθετα προκύψει από τον έλεγχο ότι οι Μετρητές είναι ακριβείς, το κόστος του ελέγχου επιβαρύνει τον αιτούντα, Πελάτη ή Προµηθευτή.

5. Τιµολόγηση και Πληρωµή


5.1. Ο Προµηθευτής εκδίδει µηνιαίως Λογαριασµούς Κατανάλωσης οι οποίοι διαχωρίζονται σε Λογαριασµούς βάσει εκτιµώµενης και σε Λογαριασµούς βάσει καταµετρούµενης κατανάλωσης («έναντι» και «εκκαθαριστικοί» Λογαριασµοί αντιστοίχως), ανάλογα µε την κατηγορία τιµολογίου στην οποία υπάγεται ο Πελάτης. Η µεθοδολογία υπολογισµού των χρεώσεων των «έναντι» λογαριασµών βασίζεται στα ιστορικά στοιχεία της παροχής τα οποία λαµβάνει ο Προµηθευτής από το Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο Έντυπο Υπηρεσιών του, το οποίο δηµοσιεύεται στην επίσηµη ιστοσελίδα του.
5.2. Ο Λογαριασµός Κατανάλωσης θα αποστέλλεται σε φυσική µορφή µέσω ταχυδροµείου ή και, εφόσον επιθυµεί ο Πελάτης, σε ηλεκτρονική µορφή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται στην Αίτηση. Ο Πελάτης δύναται να επιλέξει µε µονοµερή του δήλωση την αποκλειστική αποστολή των Λογαριασµών Κατανάλωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται στην Αίτηση. Στην περίπτωση αποκλειστικής αποστολής των Λογαριασµών Κατανάλωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση, ο Πελάτης δεν θα επιβαρύνεται µε το κόστος έκδοσης και αποστολής λογαριασµού.
5.3. Ο Λογαριασµός Κατανάλωσης περιλαµβάνει όλα τα προβλεπόµενα από τον ΚΠΗΕ στοιχεία και ειδικώς: α. Τη Χρέωση Προµήθειας, η οποία προκύπτει από τη συνολική ενέργεια ή και ισχύ που καταµετρήθηκε από τους Μετρητές του Πελάτη ή που εκτιµήθηκε από τον Προµηθευτή σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 4.2 των παρόντων γενικών όρων, και υπολογίζεται σύµφωνα µε τις Χρεώσεις Προµήθειας που αναγράφονται στην Αίτηση, πλέον τυχόν ποσών εκκαθάρισης που οφείλονται από τον Πελάτη κατόπιν αναπροσαρµογής της Χρέωσης Προµήθειας, σύµφωνα µε τα άρθρα 6 και 8 των παρόντων γενικών όρων β. τις Ρυθµιζόµενες Χρεώσεις οι οποίες περιλαµβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: β1) Χρέωση για τη χρήση του Συστήµατος και για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του ΑΔΜΗΕ, β2) Χρέωση για τη χρήση του Δικτύου Διανοµής και για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του ΔΕΔΔΗΕ, β3) Χρεώσεις για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας, β4) ΕΤΜΕΑΡ, β5) Λοιπές Χρεώσεις, όπως αυτές καθορίζονται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία για το ηµερολογιακό διάστηµα που αναγράφεται στο Λογαριασµό Κατανάλωσης, καθώς και γ. Κάθε άλλη χρέωση, φόρο ή τέλος που επιβάλλεται ή ήθελε στο µέλλον επιβληθεί επί της παρεχόµενης στον Πελάτη ηλεκτρικής ενέργειας ή συνεισπράττεται βάσει της κείµενης νοµοθεσίας µέσω των Λογαριασµών Κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Οι Λογαριασµοί Κατανάλωσης θα αναγράφουν επίσης τον οφειλόµενο ΦΠΑ, όπου και όπως εφαρµόζεται. Η µεθοδολογία υπολογισµού των ανωτέρω χρεώσεων περιγράφεται αναλυτικά στο Έντυπο Υπηρεσιών του Προµηθευτή, το οποίο έχει δηµοσιευθεί στην ιστοσελίδα του.
5.4. Ο Πελάτης υποχρεούται να εξοφλήσει τον Λογαριασµό Κατανάλωσης µε τον τρόπο που αναγράφεται στην Αίτηση, το αργότερο έως την αναγραφόµενη σε αυτόν ηµεροµηνία πληρωµής, η οποία θα απέχει τουλάχιστον είκοσι (20) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία παράδοσης στο ταχυδροµείο ή αποστολής στην ηλεκτρονική διεύθυνσή του.
5.5. Ρητά συµφωνείται ότι τα µετρητικά δεδοµένα που αποστέλλονται στον Προµηθευτή από το Διαχειριστή του Δικτύου Διανοµής µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή µε άλλο µέσο, προκειµένου ο Προµηθευτής να προβεί στην τιµολόγηση των πελατών του, αποτελούν πλήρη απόδειξη των απαιτήσεων του Προµηθευτή προς τον Πελάτη µέχρι την ολοσχερή εξόφλησή τους. Ο Λογαριασμός Κατανάλωσης αποτελεί νόμιμο αποδεικτικό μέσο και έγγραφο κατά την έννοια του νόμου για την πλήρη απόδειξη οφειλής του Πελάτη για ολόκληρο το ποσό που αναφέρει, επιτρεπομένης της ανταποδείξεως.
5.6. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται λάθη σε Λογαριασµό Κατανάλωσης ως προς τις χρεώσεις που επιβλήθηκαν ή τα δεδοµένα µέτρησης, ο Προµηθευτής υποχρεούται να προβαίνει άµεσα σε διορθωτική χρέωση ή πίστωση, εκδίδοντας διορθωτικό λογαριασµό ή συµψηφίζοντας το σχετικό ποσό στον επόµενο τακτικό λογαριασµό, σύµφωνα µε τον ΚΠΗΕ. Τα ποσά των διορθωτικών χρεώσεων και πιστώσεων καταβάλλονται ατόκως. Ο Προµηθευτής υποχρεούται να ενηµερώνει τον Πελάτη σχετικά µε τα αίτια της διόρθωσης, το χρονικό διάστηµα στο οποίο αυτή αναφέρεται, τις αρχικές και τις διορθωµένες τιµές των επηρεαζόµενων µεγεθών και να αναλύει λεπτοµερώς τον τρόπο προσδιορισµού των τιµών αυτών και τον υπολογισµό των σχετικών χρεώσεων.

6. Αναπροσαρµογή Χρέωσης Προµήθειας - Διαδικασία Τροποποίησης Όρων Σύµβασης

6.1. Τα Μέρη συµφωνούν ότι οι Χρεώσεις Προµήθειας, προ ΦΠΑ, θα υπολογίζονται βάσει των ανταγωνιστικών χρεώσεων του τιμολογίου, στο οποίο έχει ενταχθεί ο Πελάτης και των διακυμάνσεων στο άθροισμα (i) της ΟΤΣ, (ii) της μοναδιαίας χρέωσης για το Λογαριασμό Ισοσκελισμού Εκκαθάρισης («ΛΠ-2), (iii) της μοναδιαίας χρέωσης για το Λογαριασμό Επικουρικών και Λοιπών Υπηρεσιών («ΛΠ-3»), (iv) της μοναδιαίας χρέωσης βάσει Μεσοσταθμικού Μεταβλητού Κόστους Θερμικών Συμβατικών Σταθμών («ΜΜΚΘΣΣ»), (v) της μοναδιαίας χρέωσης του Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας («ΜΜΑΕ») και (vi) της μοναδιαίας χρέωσης του Λογαριασμού Προσαυξήσεων Ισοσκελισμού Εκκαθάρισης («Λ-ΣΤ/ ΠΧΕΦΕΛ») , των (i) έως και (vi) προσαυξημένων κατά τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή απωλειών δικτύου, ο οποίος καθορίζεται από τον Διαχειριστή Δικτύου Διανομής και εγκρίνεται με απόφαση της ΡΑΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 παρ. 4 του ΚΔΕΣΜΗΕ.
6.2. Ο τρόπος υπολογισμού των ανωτέρω υπό 6.1. χρεώσεων περιγράφεται στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή ( https://volton.gr/ρήτρα-οτσ/). Τιμές αναφοράς και λοιπά δεδομένα της αγοράς για τις χρεώσεις της παραγράφου 6.1 δημοσιεύονται στις ακόλουθες ιστοσελίδες: www.enexgroup.gr, www.admie.gr, www.lagie.gr και www.rae.gr. Οι τιμές αναφοράς που λαμβάνονται υπόψιν σε κάθε Λογαριασμό Κατανάλωσης για τον υπολογισμό των διακυμάνσεων προσδιορίζονται, όπως εκκαθαρίζονται από τους διαχειριστές, ως εξής: για την ΟΤΣ λαμβάνεται υπόψιν η μέση τιμή της περιόδου αναφοράς. Για τις λοιπές (υπό (ii) έως και (vi) χρεώσεις) λαμβάνεται υπόψιν ο μέσος όρος των τελευταίων δώδεκα (12) εκκαθαρισθέντων μηνών πριν το μήνα αναφοράς. Διευκρινίζεται ότι τυχόν μελλοντικές τροποποιήσεις στην ονομασία ή τη δομή των εν λόγω χρεώσεων δε συνιστούν τροποποίηση των παρόντων όρων. Εφόσον κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης Προμήθειας επιβληθούν τυχόν νέες προσαυξήσεις από τους διαχειριστές, αυτές εντάσσονται αυτομάτως στον υπολογισμό που περιγράφεται στην παράγραφο 6.1 και αποτυπώνονται στο “Έντυπο Υπηρεσιών Ηλεκτρικής Ενέργειας”, όπως εκάστοτε ισχύει.
6.3. Οι Χρεώσεις Προμήθειας θα υπολογίζονται ειδικότερα ως εξής: Αν το άθροισμα (i) της ΟΤΣ, (ii) της μοναδιαίας χρέωσης για το Λογαριασμό Ισοσκελισμού Εκκαθάρισης («ΛΠ-2), (iii) της μοναδιαίας χρέωσης για το Λογαριασμό Επικουρικών και Λοιπών Υπηρεσιών («ΛΠ-3»), (iv) της μοναδιαίας χρέωσης βάσει Μεσοσταθμικού Μεταβλητού Κόστους Θερμικών Συμβατικών Σταθμών («ΜΜΚΘΣΣ»), (v) της μοναδιαίας χρέωσης του Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας («ΜΜΑΕ») και (vi) της μοναδιαίας χρέωσης του Λογαριασμού Προσαυξήσεων Ισοσκελισμού Εκκαθάρισης («Λ-ΣΤ/ ΠΧΕΦΕΛ») των (i) έως και (vi) προσαυξημένων κατά τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή απωλειών δικτύου (εφεξής το «Μέσο Προσαυξημένο Άθροισμα»), υπολογιζόμενο βάσει των τιμών αναφοράς που ορίζονται στην παράγραφο 6.2, κυμαίνεται εντός των ορίων 30 και 45 €/ΜWh, οι Χρεώσεις Προμήθειας θα παραμένουν αμετάβλητες, ως προς τις διακυμάνσεις της ΟΤΣ. Αν το Μέσο Προσαυξημένο Άθροισμα είναι κάτω του ορίου των 30 €/ΜWh, οι Χρεώσεις Προμήθειας θα μειώνονται κατά τη διαφορά των 30€/ΜWh με το Μέσο Προσαυξημένο Άθροισμα. Αν το Μέσο Προσαυξημένο Άθροισμα είναι άνω του ορίου των 45 €/ΜWh, οι Χρεώσεις Προμήθειας θα αυξάνονται κατά τη διαφορά του Μέσου Προσαυξημένου Αθροίσματος με το όριο των 45€/ ΜWh. Αυτές οι αυξομειώσεις των Χρεώσεων Προμήθειας θα εμφανίζονται ως διακριτές χρεώσεις ή πιστώσεις στους Λογαριασμούς Κατανάλωσης, που θα αποστέλλει ο Προμηθευτής στον Πελάτη (έναντι και εκκαθαριστικούς).
6.4. Ο Προµηθευτής διατηρεί περαιτέρω το δικαίωµα να προβεί σε τροποποίηση των όρων της παρούσης για σπουδαίο λόγο, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, µεταβολή της κείµενης νοµοθεσίας και αλλαγή των όρων λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σε αυτήν την περίπτωση όµως ο Προµηθευτής θα ενηµερώσει τον Πελάτη µε έγγραφη γνωστοποίηση, στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος και οι τροποποιήσεις που επιφέρει, και θα παρέχεται στον Πελάτη χρονικό διάστηµα εξήντα (60) ηµερολογιακών ηµερών για την αποδοχή ή µη των νέων όρων. Στην περίπτωση που ο Πελάτης δεν επιθυµεί την αποδοχή των νέων όρων, καταγγέλλει την παρούσα µε έγγραφο κοινοποιούµενο στον Προµηθευτή εντός της ως άνω προθεσµίας. Άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσµίας, συνεπάγεται την αποδοχή των τροποποιήσεων από τον Πελάτη και την εφαρµογή τους αµέσως µετά την παρέλευση της εν λόγω προθεσµίας.
6.5. Κατ’ εξαίρεση, η ενηµέρωση σχετικά µε την τροποποίηση των Χρεώσεων Προµήθειας, δύναται να λαµβάνει χώρα µε τον πρώτο λογαριασµό κατανάλωσης που ακολουθεί την τροποποίηση βάσει ΚΠΗΕ.
6.6. Οι Ρυθµιζόµενες Χρεώσεις, όπως αυτές ενδεικτικά εκτίθενται στην παρ. 5.3 των παρόντων Γενικών Όρων, και οι πάσης φύσεως λοιπές χρεώσεις υπόκεινται µόνο στις µεταβολές του εκάστοτε ισχύοντος ρυθµιστικού πλαισίου και είναι ανεξάρτητες από τον έλεγχο του Προµηθευτή, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση της παρούσας σύµβασης.

7. Καταβολή εγγύησης

7.1. Ο Πελάτης αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει στον Προµηθευτή χρηµατικό ποσό ως εγγύηση για την εξασφάλιση αποκλειστικά µελλοντικών οφειλών από Λογαριασµούς Κατανάλωσης. Το ποσό της εγγύησης είναι ίσο µε το ποσό εγγύησης που έχει καταθέσει ο Πελάτης στον προηγούµενο προµηθευτή και το οποίο κατ’ ελάχιστο θα ανέρχεται στο ποσό των δεκαπέντε (15) ή πενήντα (50) ευρώ για οικιακά ή επαγγελµατικά τιµολόγια αντιστοίχως, εφόσον ο Πελάτης δεν βρίσκεται σε καθεστώς ρύθµισης οφειλών µε τον υφιστάµενο προµηθευτή του. Το ποσό της εγγύησης στην περίπτωση ύπαρξης ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τον προηγούµενο προµηθευτή ή στην περίπτωση καινούργιας παροχής προσδιορίζεται στους Ειδικούς Όρους και δύναται να ανέρχεται στο εκτιµώµενο ποσό δύο (2) διαδοχικών Λογαριασµών Κατανάλωσης.
7.2. Η καταβολή του ποσού της εγγύησης θα πραγµατοποιείται κατόπιν συµφωνίας µε τον Πελάτη, είτε µε την υπογραφή της παρούσης, είτε µε την έκδοση του πρώτου Λογαριασµού Κατανάλωσης. Στην περίπτωση κατά την οποία µε την υπογραφή της Σύµβασης καταβληθεί ποσό εγγύησης και εφόσον κριθεί ότι υφίσταται ανάγκη καταβολής πρόσθετης εγγύησης, το τυχόν επιπλέον υπολογιζόµενο ποσό εγγύησης θα περιλαµβάνεται στον πρώτο εκδοθέντα Λογαριασµό Κατανάλωσης µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του Πελάτη, έγγραφη ή προφορική.
7.3. Το ποσό της εγγύησης θα απεικονίζεται στους Λογαριασµούς Κατανάλωσης που θα αποστέλλει ο Προµηθευτής στον Πελάτη. Εγγύηση δεν θα οφείλεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες εφαρµόζονται και λειτουργούν όροι ενεργοποίησης πάγιας εντολής για την εξόφληση, είτε µέσω Τραπεζικού Λογαριασµού είτε µέσω Πιστωτικής Κάρτας, και υπό την προϋπόθεση ότι µέσω της πάγιας εντολής εξοφλείται πλήρως ο Λογαριασµός Κατανάλωσης
7.4. Σε περίπτωση µη καταβολής της εγγύησης, ο Προµηθευτής δικαιούται να καταστήσει τον Πελάτη υπερήµερο και να εφαρµόσει τις προβλέψεις του άρθρου 8 της παρούσης.
7.5. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύµβασης Προµήθειας από τον Προµηθευτή λόγω µη εξόφλησης ληξιπρόθεσµων οφειλών, το ποσό της εγγύησης καταπίπτει υπέρ του Προµηθευτή και συµψηφίζεται µε το ποσό των ληξιπρόθεσµων οφειλών.
7.6. Σε περίπτωση καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύσης της σύµβασης το ποσό της εγγύησης συµψηφίζεται µε το πληρωτέο ποσό του τελικού εκκαθαριστικού Λογαριασµού Κατανάλωσης έως το χρόνο διακοπής της προµήθειας ή οφειλή άλλης σύμβασης που αφορά το ΑΦΜ του Πελάτη.
7.7. Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο το οποίο θα προκύψει µετά τους συµψηφισµούς που περιγράφονται στην παρ. 7.6 της παρούασας, θα επιστραφεί στον Πελάτη ατόκως το αργότερο εντός ενός (1) µηνός από την έκδοση του τελικού εκκαθαριστικού Λογαριασµού Κατανάλωσης.
7.8. Ο Προµηθευτής καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσης διατηρεί το δικαίωµα να αναπροσαρµόζει το ποσό της εγγύησης σε περίπτωση που παρατηρείται σηµαντική απόκλιση των Λογαριασµών του Πελάτη σε σχέση µε το εκτιµώµενο ποσό που χρησιµοποιήθηκε για τον καθορισµό της εγγύησης ή σε περίπτωση επαναλαµβανόµενης καθυστέρησης του Πελάτη στην εξόφληση των λογαριασµών του. Ο Προµηθευτής υποχρεούται να ενηµερώσει τον Πελάτη µέσω του τρέχοντος Λογαριασµού Κατανάλωσης για την αναπροσαρµογή της εγγύησης και να χρεώσει ή να πιστώσει το ποσό της διαφοράς στον επόµενο Λογαριασµό Κατανάλωσης.

8. Καθυστέρηση εξόφλησης από τον Πελάτη

8.1. Για κάθε ληξιπρόθεσµη οφειλή του Πελάτη προς τον Προµηθευτή ο τελευταίος δικαιούται να επιβάλλει στον Πελάτη τόκο υπερηµερίας ίσο µε το ανώτατο νόµιµο επιτόκιο υπερηµερίας από την επόµενη ηµέρα που η οφειλή κατέστη ληξιπρόθεσµη και απαιτητή και µέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή της.
8.2. Σε περίπτωση υπερηµερίας του Πελάτη ο Προµηθευτής δικαιούται να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: α) Αναγράφει το ποσό της ληξιπρόθεσµης οφειλής στον αµέσως επόµενο Εκκαθαριστικό Λογαριασµό Κατανάλωσης και προσθέτει το ποσό αυτό και, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, βεβαρηµένο µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας, στο συνολικό οφειλόµενο ποσό του νέου λογαριασµού που ο Πελάτης υποχρεούται να καταβάλει εντός της κανονικής προθεσµίας εξόφλησης του νέου λογαριασµού, β) Αν παρέλθει άπρακτη και η δεύτερη κατά σειρά προθεσµία εξόφλησης ο Προµηθευτής δύναται να υποβάλει στον αρµόδιο διαχειριστή εντολή απενεργοποίησης µετρητή φορτίου λόγω ληξιπρόθεσµων οφειλών. Η εντολή αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικώς προς τον Πελάτη, γ) Αν η ληξιπρόθεσµη οφειλή δεν εξοφληθεί εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση στον Πελάτη της εντολής απενεργοποίησης µετρητή φορτίου, ο Προµηθευτής δύναται να καταγγείλει τη Σύµβαση Προµήθειας υποβάλλοντας στον αρµόδιο διαχειριστή δήλωση παύσης εκπροσώπησης, ενηµερώνοντας ανάλογα τον Πελάτη.
8.3. Σε πελάτες οι οποίοι είναι πιθανόν να αντιμετωπίζουν δυσχέρεια ή αδυναμία αποπληρωμής λογαριασμών κατανάλωσης, με συνέπεια τη συσσώρευση οφειλών με βάσει το ιστορικό των λογαριασμών, που έχουν εκδοθεί, ο Προμηθευτής δύναται να παρέχει ειδικά προγράμματα ρύθμισης εξόφλησης λογαριασμών ή διακανονισμού παλαιότερων οφειλών, ιδίως μέσω άτοκων δόσεων, όπως αυτά έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του.
8.4. Ρητώς συμφωνείται διά της παρούσης ότι σε κάθε διακανονισμό, που θα λαμβάνει χώρα μεταξύ Πελάτη και Προμηθευτή, θα επιβάλλεται από τον τελευταίο εφάπαξ διαχειριστικό κόστος καθυστέρησης πληρωμής, ποσού τριών (3,00) Ευρώ, η οποία αφορά ενδεικτικά – και όχι περιοριστικά – στα έξοδα υπολογισμού, σύνταξης και αποστολής δοσολογίου. Η σχετική χρέωση θα αναγράφεται στον πρώτο (1ο) μετά την σύναψη του διακανονισμού λογαριασμό κατανάλωσης, όπου θα αναφέρεται και η πρώτη (1η) από τις συμφωνηθείσες δόσεις. Για την περίπτωση διακανονισμού παλαιότερων οφειλών Πελατών, που δεν εκπροσωπούνται πλέον από τον Προμηθευτή, η σχετική χρέωση θα αναγράφεται στον έγγραφο του διακανονισμού, που θα συναφθεί μεταξύ των μερών.

9. Διάρκεια – Ανανέωση

9.1. Η παρούσα σύµβαση τίθεται σε ισχύ την ηµεροµηνία υπογραφής της και καταγγέλλεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 10.1 της παρούσης. Η Σύµβαση έχει αόριστη διάρκεια µε ελάχιστη ισχύ ενός (1) έτους από την ηµεροµηνία υπογραφής της. Ως ηµέρα έναρξης προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας νοείται η ηµέρα έναρξης ισχύος της Δήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου, όπως αυτή η ηµέρα καθορίζεται από τον αρµόδιο Διαχειριστή.
9.2. Σε περίπτωση µεταβολής της συµφωνηµένης ισχύος παροχής ο Πελάτης οφείλει να προβεί στις ενέργειες που προβλέπονται στο Εγχειρίδιο Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών Δικτύου και να συνάψει νέα Σύµβαση Προµήθειας µε τον Προµηθευτή.

10. Καταγγελία

10.1. Ο Πελάτης δύναται οποτεδήποτε να καταγγείλει την παρούσα σύµβαση προµήθειας µε έγγραφη επιστολή του στον Προµηθευτή. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται τριάντα (30) ηµέρες µετά την ειδοποίηση του Προµηθευτή, µε την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στον ΚΠΗΕ.
10.2. Ο Προµηθευτής δύναται να καταγγείλει τη Σύµβαση Προµήθειας µε άµεση εφαρµογή των αποτελεσµάτων της καταγγελίας και να προβεί στις προβλεπόµενες ενέργειες προς τον αρµόδιο Διαχειριστή για την παύση εκπροσώπησης µετρητή του Πελάτη, τον οποίο έχει καταστήσει υπερήµερο ως προς την εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 8.2 των παρόντων Γενικών Όρων.
10.3. Στην περίπτωση που ο Πελάτης παραβαίνει ουσιώδεις όρους της παρούσης σύµβασης για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών, ο Προµηθευτής δικαιούται να του κοινοποιήσει όχληση, θέτοντας παράλληλα προθεσµία τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών για την άρση της παράβασης και τον ενηµερώνει για τις συνέπειες της τυχόν µη συµµόρφωσης του εντός της οριζόµενης προθεσµίας. Εάν η παραπάνω προθεσµία παρέλθει άπρακτη, ο Προµηθευτής έχει το δικαίωµα να καταγγείλει την παρούσα µε άµεση εφαρµογή των αποτελεσµάτων της καταγγελίας και να προβεί στις προβλεπόµενες ενέργειες προς τον αρµόδιο Διαχειριστή για την παύση της εκπροσώπησης του µετρητή του Πελάτη.
10.4. Σε περίπτωση που κάποιο συµβαλλόµενο µέρος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση, υπό ειδική ή άλλη εκκαθάριση, καταθέσει αίτηση για την υπαγωγή σε διαδικασία εξυγίανσης ή υπαχθεί σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία επιφυλάσσει ο Νόµος για αφερέγγυους ή µειωµένης οικονοµικής θέσης υπόχρεους, το αντισυµβαλλόµενο µέρος δικαιούται να καταγγείλει αµέσως την παρούσα, κοινοποιώντας του σχετικό έγγραφο.
10.5. Μετά τη λύση της σύµβασης τυχόν οφειλές του Πελάτη προς τον Προµηθευτή καθίστανται άµεσα ληξιπρόθεσµες και απαιτητές και αντιστρόφως. Κατά το χρόνο λύσης της παρούσης ο Προµηθευτής αποστέλλει στον Πελάτη τελικό εκκαθαριστικό Λογαριασµό Κατανάλωσης το αργότερο εντός έξι (6) εβδοµάδων σύµφωνα µε τα στοιχεία που θα του παράσχει ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανοµής.

11. Αλλαγή Προµηθευτή

11.1. Η αλλαγή Προµηθευτή επιτρέπεται έπειτα από προηγούµενη καταγγελία της Σύµβασης Προµήθειας. Η καταγγελία αυτή λαµβάνει χώρα είτε από τον ίδιο τον Πελάτη, ο οποίος αναγράφει στο σχετικό έντυπο ως λόγο καταγγελίας την αλλαγή Προµηθευτή, είτε από το νέο Προµηθευτή κατόπιν εξουσιοδότησης του τελευταίου από τον Πελάτη. Ο Προµηθευτής υποχρεούται να παράσχει στον Πελάτη τις πληροφορίες σχετικά µε τους Μετρητές και τις εγγραφές αυτών, τις οποίες ο Πελάτης ενδεχοµένως χρειάζεται για την αλλαγή προµηθευτή, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες απαιτούνται από το Διαχειριστή του Συστήµατος ή το Διαχειριστή του Δικτύου Διανοµής.
11.2. Η καταγγελία της Σύµβασης µε τον αρχικό Προµηθευτή προηγείται της υποβολής Δήλωσης Εκπροσώπησης µετρητή φορτίου από τον νέο Προµηθευτή, κατά τον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ, τον Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ και το Εγχειρίδιο Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών Δικτύου, όπως εκάστοτε ισχύουν.
11.3. Οι πληροφορίες παρέχονται εντός δεκατεσσάρων (14) ηµερολογιακών ηµερών από την υποβολή σχετικού έγγραφου αιτήµατος του Πελάτη προς τον Προµηθευτή ή του νέου προµ- ηθευτή στον Προµηθευτή, εφόσον το αίτηµα συνοδεύεται από σχετική εξουσιοδότηση του Πελάτη προς τον νέο Προµηθευτή. Τα έννοµα αποτελέσµατα της καταγγελίας της Σύµβασης µε τον αρχικό Προµηθευτή επέρχονται την προηγουµένη της ηµέρας έναρξης ισχύος της Δήλωσης Εκπροσώπησης µετρητή φορτίου από τον νέο Προµηθευτή, όπως η ηµέρα αυτή καθορίζεται από τον αρµόδιο Διαχειριστή και γνωστοποιείται στον παλαιό και τον νέο Προµηθευτή και στον Πελάτη. Ο χρόνος έναρξης ισχύος της νέας Σύµβασης Προµήθειας συµπίπτει µε την ανωτέρω ηµέρα έναρξης ισχύος της Δήλωσης Εκπροσώπησης µετρητή φορτίου από τον νέο Προµηθευτή.
11.4. Ο Πελάτης υποχρεούται στην εξόφληση κάθε οφειλής προς τον Προµηθευτή µε τον οποίο είχε ή έχει συµβατική σχέση. Ο Προµηθευτής οφείλει να επιδιώξει µε κάθε νόµιµο τρόπο την εξόφληση των οφειλών του Πελάτη, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κώδικα Προµήθειας, όπως εκάστοτε ισχύει.

12. Εκχώρηση

12.1. Ο Προµηθευτής δύναται να εκχωρεί οικονοµικές απαιτήσεις έναντι του Πελάτη που απορρέουν από την εφαρµογή της παρούσης. Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση οποιωνδήποτε άλλων δικαιωµάτων ή υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση του αντισυµβαλλόµενου.
12.2. Σε περίπτωση επιγενόµενου εταιρικού µετασχηµατισµού, ο καθολικός διάδοχος του Προµηθευτή, υπεισέρχεται αυτοδικαίως και εκ του Νόµου στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του Προµηθευτή.

13. Ποιότητα εξυπηρέτησης

13.1. Ο Προµηθευτής αναλαµβάνει να ενεργεί κατά τα συναλλακτικά ήθη για τη διατήρηση της βέλτιστης ποιότητας εξυπηρέτησης του Πελάτη. Η ποιότητα εξυπηρέτησης αφορά στο επίπεδο εξυπηρέτησης για τις υπηρεσίες προµήθειας της Σύµβασης.
13.2. Ο Πελάτης δύναται να υποβάλλει αίτηµα ή παράπονο σχετικά µε την τήρηση των όρων της Σύµβασης Προµήθειας είτε µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στην διεύθυνση cs@volton.gr, είτε µέσω του διαδικτυακού τόπου της VOLTON Α.Ε. (www.volton.gr), είτε µέσω του Κέντρου Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών (216 3001000).
13.3. Ο Προµηθευτής οφείλει να παρέχει την πρώτη απάντηση επί του υποβληθέντος αιτήµα- τος/παραπόνου σε χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο των δέκα (10) εργάσι- µων ηµερών από την σχετική υποβολή. Εάν κατά τη κρίση του Προµηθευτή απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση για τη διαπίστωση της βασιµότητας ή µη του αιτήµατος/παραπόνου, ενηµερώνεται εγγράφως ο καταναλωτής για το γεγονός αυτό καθώς και για την ηµεροµηνία κατά την οποία εκτι- µάται ότι θα αποσταλεί η απάντηση.
13.4. Ο Προµηθευτής υποχρεούται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του από τη Σύµβαση, τηρώντας τις ακόλουθες δεσµεύεις ποιότητας: α) Θα µεριµνά για την έκδοση ορθών λογαριασµών, στους οποίους θα αποτυπώνονται µε ακρίβεια οι σχετικές χρεώσεις, β) Θα προβαίνει στην έκδοση δύο τουλάχιστον εκκαθαριστικών λογαριασµών ανά έτος σύµβασης με την προϋπόθεση ότι έχουν γνωστοποιηθεί αντίστοιχες μετρήσεις από τον ΔΕΔΔΗΕ, γ) Θα τηρεί τις ελάχιστες προθεσµίες απόκρισης, ως ορίζονται ανωτέρω, στα αιτήµατα του Πελάτη. Σε περίπτωση µη επίτευξης των ανωτέρω δεσµεύσεων ποιότητας από τον Προµηθευτή, λόγω υπαιτιότητάς του, ο Πελάτης θα δικαιούται αποζηµίωσης, την οποία θα δύναται να αιτηθεί εγγράφως από τον Προ- µηθευτή. Η ως άνω αποζηµίωση θα παρέχεται στον Πελάτη µέσω έκπτωσης στον επόµενο λογαριασµό του Πελάτη, η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί των Χρεώσεων Προµήθειας του σχετικού λογαριασµού του Πελάτη, µη δικαιούµενου του τελευταίου οποιουδήποτε άλλου ποσού από τον Προµηθευτή για οποιο- δήποτε λόγο σε σχέση µε τη µη τήρηση των ανωτέρω δεδοµένων ποιότητας.

14. Εφαρµοστέο Δίκαιο και Επίλυση Διαφορών

14.1. Η παρούσα σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα από τον ΚΠΗΕ και την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία και ρυθµιστικό πλαίσιο ως προς την προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.
14.2. Τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειµένου κάθε διαφορά απορρέουσα εκ της εκτελέσεως της παρούσης, να διευθετηθεί φιλικά. Οµοίως ο Πελάτης, δύναται σύµφωνα µε τα εκάστοτε οριζόµενα από την κείµενη νοµοθεσία, να απευθυνθεί στον Συνήγορο του Καταναλωτή ή σε κάθε άλλο εξωδικαστικό όργανο συναινετικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών.
14.3 Στην περίπτωση που η παραπάνω προσπάθεια αποβεί άκαρπη, η επίλυση κάθε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα σύμβαση, ρητώς συμφωνείται από τα συμβαλλόμενα μέρη, ότι θα υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων του Πειραιά.
14.4. Ειδικώς, σε περίπτωση διαφωνίας του Πελάτη ως προς το ποσό του Λογαριασµού Κατανάλωσης, ακολουθείται η εξής διαδικασία, ως προϋπόθεση προσφυγής σε ένδικα µέσα ή εξωδικαστική συναινετική διαδικασία: α) Ο Πελάτης οφείλει να υποβάλει τεκµηριωµένες αντιρρήσεις εγγράφως προς την Εταιρεία, πριν τη λήξη της προθεσµίας εξόφλησης του Λογαριασµού Κατανάλωσης που έπεται του Λογαριασµού Κατανάλωσης που αµφισβητείται, β) Η Εταιρεία, εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από τη λήψη των αντιρρήσεων του Πελάτη, αποφαίνεται τεκµηριωµένα, οριστικοποιεί τα ποσά των πληρωµών, και κοινοποιεί στον Πελάτη Τελική Κατάσταση Πληρωµών και ιστορικό δεδοµένων κατανάλωσης, θέτοντας προθεσµία εξόφλησης τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιµων ηµερών και σε κάθε περίπτωση όχι συντοµότερη από την προθεσµία εξόφλησης του Λογαριασµού Κατανάλωσης που αµφισβητείται, γ) Ο Πελάτης, εφόσον συµφωνεί, καταβάλει το ποσό της Τελικής Κατάστασης Πληρωµών, εντός της προθεσµίας που αναγράφεται σε αυτήν.

15. Προσωπικά δεδοµένα

15.1. Τα στοιχεία που χορηγεί ο Πελάτης στον Προµηθευτή, βάσει της συµβατικής σχέσης, αποθηκεύονται προς επεξεργασία από τον Προµηθευτή σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Με την παρούσα, ο Πελάτης παρέχει την συγκατάθεσή του προς τον Προµηθευτή για την επεξεργασία των στοιχείων αυτών. Ο Προµηθευτής παρέχει τα στοιχεία αυτά στον αρµόδιο Διαχειριστή ή και στη ΡΑΕ, κατόπιν σχετικού αιτήµατός τους.
15.2. Ο Προµηθευτής δηλώνει ρητώς και εγγυάται ότι, για τη συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω στοιχείων, πληροί όλες τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997, όπως εκάστοτε ισχύει και αντικαθίσταται, του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (2016/679) και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα και θα χρησιµοποιήσει τα στοιχεία αυτά µόνο για τους σκοπούς της παρούσης. Η χρήση των προσωπικών δεδοµένων του Πελάτη για σκοπούς εµπορικής προώθησης υπηρεσιών του Προµηθευτή, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006 και µε τη συναίνεση του Πελάτη, όπου αυτή απαιτείται. Ο Προµηθευτής δηλώνει ρητώς ότι δύναται νοµίµως να διαφυλάττει τα ανωτέρω στοιχεία µέχρι την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο λύση της συµβατικής σχέσης, συµπεριλαµβανοµένης της πλήρους εκκαθάρισης και εξόφλησης τυχόν απαιτήσεών του που απορρέουν από αυτήν, επιφυλασσοµένων δε, και ειδικότερων διατάξεων της φορολογικής ή άλλης νοµοθεσίας, που επιβάλλουν τη διατήρηση των στοιχείων αυτών για ορισµένο χρονικό διάστηµα. Για τους σκοπούς αυτούς, ο Πελάτης έχει όλα τα δικαιώµατα που προβλέπονται από τον Κανονισμό 2016/679, και ενδεικτικά δικαίωµα πρόσβασης, διόρθωση, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωµα αντίρρησης, δικαίωµα δικαστικής προστασίας και αξίωση αστικής ευθύνης.
15.3. Ο Προµηθευτής ή εξουσιοδοτηµένοι συνεργάτες του δύνανται να επικοινωνούν µε τον Πελάτη µετά τη λήξη της οριζόµενης προθεσµίας εξόφλησης του Λογαριασµού Κατανάλωσης υπενθυµίζοντάς του την οφειλή και προσφέροντας τη δυνατότητα αποστολής αντιγράφου του Λογαριασµού του.
15.4. Ο Προµηθευτής, µετά τη λήξη της Σύµβασης Προµήθειας, δεν δικαιούται να χρησιµοποιεί ή να διαθέτει σε τρίτους τα στοιχεία επικοινωνίας του Πελάτη για σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Πελάτη.

16. Λοιποί Όροι

16.1. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, διαφωνία ή παράπονο και ιδίως ως προς αιτήµατα διόρθωσης Λογαριασµών Κατανάλωσης σε περίπτωση σφαλµάτων, ο Πελάτης δύναται να επικοινωνεί µε τον Προµηθευτή στο τηλέφωνο που αναγράφεται στους Λογαριασµούς Κατανάλωσης ή να απευθύνεται ηλεκτρονικά προς τον Προµηθευτή, µέσω της ιστοσελίδας του. Η διαχείριση αιτηµάτων και παραπόνων του Πελάτηγίνεται σύµφωνα µε τον Κώδικα Διαχείρισης Αιτηµάτων και Παραπόνων Πελατών, ο οποίος είναι αναρτηµένος στην ιστοσελίδα του Προµηθευτή.
16.2. Όλοι οι όροι της παρούσας σύµβασης συµφωνούνται ουσιωδώς και τροποποιούνται µόνο ρητώς και εγγράφως. Ο Πελάτης συναινεί στην αποθήκευση κα επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν αποκλειστικά στους σκοπούς εκτέλεσης της παρούσης.
16.3. Όλες οι γνωστοποιήσεις, οχλήσεις, αιτήσεις ή οποιαδήποτε έγγραφα που προβλέπονται στην παρούσα θα κοινοποιούνται στις διευθύνσεις των συµβαλλόµενων µερών που αναφέρονται στην Αίτηση ή σε διευθύνσεις που τυχόν γνωστοποιηθούν εγγράφως στο µέλλον. Ο Πελάτης έχει υποχρέωση να ενηµερώνει τον Προµηθευτή αµελλητί για οποιαδήποτε µεταβολή των στοιχείων που δήλωσε στην Αίτηση. Ως νόµιµη έδρα του συµβαλλοµένου, στην οποία νόµιµα κοινοποιούνται τα κατά την παρούσα έγγραφα και παράγονται τα κατά Νόµο και την παρούσα αποτελέσµατα, νοείται η τελευταία δηλωθείσα προς τον Προµηθευτή διεύθυνση.
16.4. Η ακυρότητα ή η ακυρωσία ενός όρου της παρούσης δεν θα επιδρά κατά κανένα τρόπο στο κύρος και τη δεσµευτικότητα των υπολοίπων όρων της.
16.5. Σε καµία περίπτωση η παράλειψη ή καθυστέρηση οποιουδήποτε µέρους να ασκήσει νόµιµα ή συµβατικά δικαιώµατά του δεν µπορεί να ερµηνευθεί ως παραίτηση από τα δικαιώµατα αυτά.
16.6. Eφόσον η παραγγελία έγινε εξ' αποστάσεως, δεν απαιτείται υπογραφή της έντυπης Αίτησης-Σύμβασης. Η συναλλαγή ολοκληρώνεται με την ενεργοποίηση του παρόντος Προγράμματος.
16.7. Η καταγραφή τηλεφωνικών συνδιαλέξεων επιτρέπεται, καθώς σκοπό έχουν την απόδειξη εμπορικής συναλλαγής. Η καταγραφή συνδιαλέξεων και των συναφών δεδομένων κίνησης, πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια νόμιμης επαγγελματικής πρακτικής με σκοπό την παροχή αποδεικτικών στοιχείων εμπορικής συναλλαγής ή άλλης επικοινωνίας επαγγελματικού χαρακτήρα, ενώ όλα τα μέρη, μετά από προηγούμενη ενημέρωση σχετικά με το σκοπό της καταγραφής, παρείχαν τη συγκατάθεσή τους, σύμφωναμε το άρθρο 4 παρ. 3 του νόμου 3471/2006

17. Ειδικοί όροι ευάλωτων καταναλωτών οριζόµενων από την εκάστοτε νοµοθεσία

17.1. Οι Πελάτες που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες Ευάλωτων Πελατών, όπως αυτές καθορίζονται δυνάµει των σχετικών κανονιστικών διατάξεων (ΥΑ υπ’ αριθµ. Δ 5- ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ.12112 «Κατηγορίες, κριτήρια και διαδικασία ένταξης Πελατών στουςΕυάλωτους Πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας», ΦΕΚ Β’ 1521/2013), υπόκειται κατά παρέκκλιση, στους όρους του άρθρου 14 της παρούσης από κοινού µε το περιεχόµενο των οικείων διατάξεων του ΚΠΗΕ, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν τηρηθεί οι προβλεπόµενοι όροι και προϋποθέσεις για την ένταξή τους στις κατά περίπτωση κατηγορίες, ως αυτές ορίζονται σχετικά. 17.2. Κατ΄ εξαίρεση, οι προθεσµίες που ορίζονται στην παράγραφο 10.3 της παρούσας Σύµβασης, επαυξάνονται κατά τριάντα (30) επιπλέον ηµέρες, ειδικά για τους Ευάλωτους Πελάτες. 17.3. Κατ΄ εξαίρεση της παραγράφου 5.4 της παρούσας Σύµβασης, η προθεσµία εξόφλησης του Λογαριασµού Κατανάλωσης Η/Ε δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να είναι µικρότερη από σαράντα (40) ηµέρες για τους Ευάλωτους Πελάτες.
17.4. Κατ΄ εξαίρεση της παραγράφου 8.1 της παρούσας Σύµβασης, σε περίπτωση διακανονισµού οφειλών, ο Προµηθευτής υποχρεούται να παρέχει τη δυνατότητα τµηµατικής και άτοκης εξόφλησης του Λογαριασµού Κατανάλωσης, καθώς και των οφειλών παλαιότερων Λογαριασµών. Κάθε µηνιαία δόση δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50% της αντίστοιχης µηνιαίας δαπάνης για την ηλεκτρική ενέργεια του Ευάλωτου Οικιακού Πελάτη. Η ως άνω δυνατότητα δεν απαλλάσσει τον Πελάτη από την ευθύνη του για εµπρόθεσµη εξόφληση των οφειλών του προς τον Προµηθευτή.
17.5. Κατ΄ εξαίρεση της παραγράφου 8.2 της παρούσας Σύµβασης, και µε την επιφύλαξη της κατωτέρω παραγράφου 17.6, δεν µπορεί να ασκηθεί κατά Ευάλωτων Οικιακών Πελατών για το χρονικό διάστηµα από Νοέµβριο έως Μάρτιο, καθώς και κατά τη διάρκεια των µηνών Ιουλίου και Αυγούστου, το δικαίωµα του Προµηθευτή να υποβάλει στον αρµόδιο Διαχειριστή εντολή απενεργοποίησης µετρητή φορτίου λόγω ληξιπρόθεσµων οφειλών, ή να καταγγείλει τη Σύµβαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΠΗΕ, όπως εκάστοτε ισχύει.
17.6. Ειδικώς για τους Ευάλωτους Οικιακούς Πελάτες των περιπτώσεων 1(β) και 1(δ) του άρθρου 52 του Ν. 4001/2011, ήτοι τους Πελάτες που χρήζουν µηχανικής υποστήριξης, και αυτούς µε σοβαρά προβλήµατα υγείας, ο Προµηθευτής δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση Προµήθειας µόνο στην περίπτωση που ο Ευάλωτος Πελάτης είναι υπερήµερος ως προς την εξόφληση έξι (6) διαδοχικών Λογαριασµών Κατανάλωσης, και εφόσον προηγουµένως έχει αποστείλει ειδοποίηση µε την οποία ενηµερώνει τον Ευάλωτο Πελάτη: α) για τη δυνατότητα του Ευάλωτου Πελάτη για διακανονισµό πληρωµής των οφειλών του, και β) για την πρόθεσή του να καταγγείλει τη Σύµβαση τάσσοντάς του προθεσµία είκοσι (20) ηµερών προς εξόφληση, η οποία και παρήλθε άπρακτη. Εφόσον ο Προµηθευτής προβεί στην καταγγελία της Σύµβασης Προµήθειας, ο ως άνω Ευάλωτος Οικιακός Πελάτης, ο οποίος χρήζει µηχανικής υποστήριξης ή έχει σοβαρά προβλήµατα υγείας, µεταπίπτει αυτόµατα στο καθεστώς της Καθολικής Υπηρεσίας, χωρίς να προηγηθεί καθ’ οποιονδήποτε τρόπο διακοπή της ηλεκτροδότησής του.
17.7. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω παρεχόµενες υπηρεσίες εξυπηρέτησης Ευάλωτων Πελατών: α) Τρόποι συναλλαγής χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του Πελάτη, όπως παρέχονται από τον Προµηθευτή και περιγράφονται στην ιστοσελίδα του, και β) Ειδική τηλεφωνική γραµµή εξυπηρέτησης των Ευάλωτων Πελατών, µέσω του πανελλαδικού κέντρου τηλεφωνικής εξυπηρέτησης του Προµηθευτή, για την υποβολή αίτησης στο Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών και για οποιοδήποτε θέµα αφορά στην προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.

Τρόποι εξόφλησης

Φόρτωση