Ρυθμιζόμενες χρεώσεις Φυσικού Αερίου

Τρόπος υπολογισμού ρυθμιζόμενων χρεώσεων φυσικού αερίου
Για χρήση του Ελληνικού Δικτύου Διανομής:

Αφορά στην διακίνηση του φυσικού αερίου στα δίκτυα μέσης και χαμηλής πίεσης.

Εισπράττονται από τον Προμηθευτή σύμφωνα με τη νομοθεσία και αποδίδονται στους Διαχειριστές των Δικτύων Διανομής (Εταιρείες Διανομής Αερίου – ΕΔΑ) για τη χρήση των Δικτύων Διανομής. Οι χρεώσεις περιλαμβάνουν Χρέωση Ενέργειας (υπολογιζόμενη επί της ποσότητας κατανάλωσης) & Χρέωση Δυναμικότητας (υπολογιζόμενη επί της δυναμικότητας του εγκατεστημένου μετρητή και της περιόδου κατανάλωσης) βάσει των αποφάσεων ΡΑΕ 346/2016 και 347/2016 (ΦΕΚ Β’ 3067/26.09.2016). Οι τιμές προέρχονται από τις αντίστοιχες ΕΔΑ κάθε περιοχής.

Τύπος υπολογισμού:

Συντελεστής Χρέωσης Δυναμικότητας (€/MWh/h) + Συντελεστής Χρέωσης Ενέργειας (€/MWh), όπου

Συντελεστής Χρέωσης Δυναμικότητας: 

Πάγια Χρέωση (Χρέωση Δυναμικότητας, υπολογιζόμενη επί της δυναμικότητας του εγκατεστημένου στο Σημείο Παράδοσης μετρητή και της περιόδου κατανάλωσης) για τη χρήση του Δικτύου Διανομής

Συντελεστής Χρέωσης Ενέργειας: 

Αναλογική χρέωση (υπολογιζόμενη επί της ποσότητας κατανάλωσης) για τη χρήση του Δικτύου Διανομής.

Για το έτος 2021, εφαρμόζονται οι παρακάτω Συντελεστές:
Αττική
Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)
Χρέωση Δυναμικότητας (€/kWh/h)
Οικιακό
0,0141934
1,0573054
Εμπορικό
0,0141934
1,0573054
Βιομηχανικό
0,0004844
4,2528639
Θεσσαλονίκη
Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)
Χρέωση Δυναμικότητας (€/kWh/h)
Οικιακό
0,0104600
0,3778158
Εμπορικό
0,0104600
0,3778158
Βιομηχανικό
0,0001606
1,5116482
Θεσσαλία
Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)
Χρέωση Δυναμικότητας (€/kWh/h)
Οικιακό
0,0106617
0,4357870
Εμπορικό
0,0106617
0,4357870
Βιομηχανικό
0,0001551
1,7426441
Κεντρική Μακεδονία
Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)
Χρέωση Δυναμικότητας (€/kWh/h)
Οικιακό
0,0175638520
0,6887565614
Εμπορικό
0,0071618954
0,6990254600
Βιομηχανικό
0,0005042302
4,4558178311
Για χρήση του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς:

Αφορά στην διακίνηση του φυσικού αερίου στα δίκτυα μέσης & χαμηλής πίεσης. Εισπράττονται από τον Προμηθευτή σύμφωνα με τη νομοθεσία και αποδίδονται στον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α) για τη χρήση των Δικτύων Μεταφοράς. Αφορά σε χρεώσεις που καθορίζονται από τους Συντελεστές Χρέωσης Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, βάσει του Κανονισμού Τιμολόγησης ΕΣΦΑ (ΦΕΚ 3181/4-1—2016) και των οριζόμενων στην υπ’ αριθ. 352/2016 Απόφαση της ΡΑΕ.

Τύπος υπολογισμού:

Συντελεστής Χρέωσης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας (€/MWh/Ημέρα/Έτος) + Συντελεστής Χρέωσης Μεταφερόμενης Ποσότητας Φυσικού Αερίου (€/MWh), όπου

Συντελεστής Χρέωσης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας: Χρέωση αναλογική της Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης ή Παραλαβής που δεσμεύει Χρήστης Μεταφοράς σε Σημείο Εισόδου ή Εξόδου, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και της Σύμβασης Μεταφοράς που έχει συνάψει με τον Διαχειριστή.

Συντελεστής Χρέωσης Μεταφερόμενης Ποσότητας Φυσικού Αερίου: Χρέωση αναλογική της Ποσότητας Φυσικού Αερίου που παραδίδεται από Χρήστη Μεταφοράς σε Σημείο Εισόδου ή παραλαμβάνεται από αυτόν σε Σημείο Εξόδου του Συστήματος Μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και της Σύμβασης Μεταφοράς που έχει συνάψει με τον Διαχειριστή.

Λοιπές χρεώσεις :
Φόροι και τέλη τιμολογίων Φυσικού αερίου
Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (ΤΑΕ)
έως Απρίλιο 2019: 0 €/kWh – από Μάιο 2019 έως Απρίλιο 2020: 0,00048 €/kWh – από Μάιο 2020 έως Απρίλιο 2021: 0,000197 €/kWh – από Μάιο 2021: 0€/kWh
Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ)
0,00108 €/kWh για χρήση θέρμανσης
0,005400 €/kWh για εμπορική και λοιπές οικιακές χρήσεις
Ειδικό Τέλος
0,5% επί του συνόλου των χρεώσεων, των φόρων δυναμικότητας και του ΕΦΚ. Δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α.
ΦΠΑ
6% επί της συνολικής αξίας των τιμολογίων Φυσικού Αερίου πλην του ειδικού τέλους (χρεώσεις προμήθειας, μεταφοράς, διανομής, ΤΑΕ, ΕΦΚ και Τέλος ΡΑΕ)

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.

ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Καθημερινές: 9 πμ – 9 μμ
Σάββατο: 9 πμ – 6 μμ