Ρήτρα ΟΤΣ

Αναπροσαρµογή Χρέωσης Προµήθειας – Διαδικασία Τροποποίησης Όρων Σύµβασης

  • Τα Μέρη συµφωνούν ότι οι Χρεώσεις Προµήθειας, προ ΦΠΑ, θα υπολογίζονται βάσει των ανταγωνιστικών χρεώσεων του τιμολογίου, στο οποίο έχει ενταχθεί ο Πελάτης και των διακυμάνσεων στο άθροισμα (i) της ΟΤΣ, (ii) της μοναδιαίας χρέωσης για το Λογαριασμό Ισοσκελισμού Εκκαθάρισης («ΛΠ-2), (iii) της μοναδιαίας χρέωσης για το Λογαριασμό Επικουρικών και Λοιπών Υπηρεσιών («ΛΠ-3»), (iv) της μοναδιαίας χρέωσης βάσει Μεσοσταθμικού Μεταβλητού Κόστους Θερμικών Συμβατικών Σταθμών («ΜΜΚΘΣΣ»), (v) της μοναδιαίας χρέωσης του Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας («ΜΜΑΕ») και (vi) της μοναδιαίας χρέωσης του Λογαριασμού Προσαυξήσεων Ισοσκελισμού Εκκαθάρισης («Λ-ΣΤ/ ΠΧΕΦΕΛ») , των (i) έως και (vi) προσαυξημένων κατά τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή απωλειών δικτύου, ο οποίος καθορίζεται από τον Διαχειριστή Δικτύου Διανομής και εγκρίνεται με απόφαση της ΡΑΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 παρ. 4 του ΚΔΕΣΜΗΕ.

  • Ο τρόπος υπολογισμού των ανωτέρω υπό 6.1. χρεώσεων περιγράφεται στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή (www.volton.gr) στην Ενότητα «Χρήσιμα Έντυπα» και στο Έντυπο «Γενικοί Όροι». Οι εκάστοτε ισχύουσες τιμές για τις χρεώσεις της παραγράφου 6.1. δημοσιεύονται στις ακόλουθες ιστοσελίδες: www.admie.gr, www.rae.gr, www.lagie.gr. Οι τιμές αναφοράς που λαμβάνονται υπόψιν σε κάθε Λογαριασμό Κατανάλωσης για τον υπολογισμό των διακυμάνσεων προσδιορίζονται, όπως εκκαθαρίζονται από τους διαχειριστές, ως εξής: για την ΟΤΣ λαμβάνεται υπόψιν η μέση τιμή του μήνα αναφοράς. Για τις λοιπές (υπό (ii) έως και (vi) χρεώσεις) λαμβάνεται υπόψιν ο μέσος όρος των τελευταίων δώδεκα (12) εκκαθαρισθέντων μηνών πριν το μήνα αναφοράς. Διευκρινίζεται ότι τυχόν μελλοντικές τροποποιήσεις στην ονομασία ή τη δομή των εν λόγω χρεώσεων δε συνιστούν τροποποίηση των παρόντων όρων. Εφόσον κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης Προμήθειας επιβληθούν τυχόν νέες προσαυξήσεις από τους διαχειριστές, αυτές εντάσσονται αυτομάτως στον υπολογισμό που περιγράφεται στην παράγραφο 6.1 και αποτυπώνονται στο “Έντυπο Υπηρεσιών Ηλεκτρικής Ενέργειας”, όπως εκάστοτε ισχύει.

  • Οι Χρεώσεις Προμήθειας θα υπολογίζονται ειδικότερα ως εξής: Αν το άθροισμα (i) της ΟΤΣ, (ii) της μοναδιαίας χρέωσης για το Λογαριασμό Ισοσκελισμού Εκκαθάρισης («ΛΠ-2), (iii) της μοναδιαίας χρέωσης για το Λογαριασμό Επικουρικών και Λοιπών Υπηρεσιών («ΛΠ-3»), (iv) της μοναδιαίας χρέωσης βάσει Μεσοσταθμικού Μεταβλητού Κόστους Θερμικών Συμβατικών Σταθμών («ΜΜΚΘΣΣ»), (v) της μοναδιαίας χρέωσης του Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας («ΜΜΑΕ») και (vi) της μοναδιαίας χρέωσης του Λογαριασμού Προσαυξήσεων Ισοσκελισμού Εκκαθάρισης («Λ-ΣΤ/ ΠΧΕΦΕΛ») των (i) έως και (vi) προσαυξημένων κατά τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή απωλειών δικτύου (εφεξής το «Μέσο Προσαυξημένο Άθροισμα»), υπολογιζόμενο βάσει των τιμών αναφοράς που ορίζονται στην παράγραφο 6.2, κυμαίνεται εντός των ορίων 30 και 45 €/ΜWh, οι Χρεώσεις Προμήθειας θα παραμένουν αμετάβλητες, ως προς τις διακυμάνσεις της ΟΤΣ. Αν το Μέσο Προσαυξημένο Άθροισμα είναι κάτω του ορίου των 30 €/ΜWh, οι Χρεώσεις Προμήθειας θα μειώνονται κατά τη διαφορά των 30€/ΜWh με το Μέσο Προσαυξημένο Άθροισμα. Αν το Μέσο Προσαυξημένο Άθροισμα είναι άνω του ορίου των 45 €/ΜWh, οι Χρεώσεις Προμήθειας θα αυξάνονται κατά τη διαφορά του Μέσου Προσαυξημένου Αθροίσματος με το όριο των 45€/ ΜWh.
    Αυτές οι αυξομειώσεις των Χρεώσεων Προμήθειας θα εμφανίζονται ως διακριτές χρεώσεις ή πιστώσεις στους Λογαριασμούς Κατανάλωσης, που θα αποστέλλει ο Προμηθευτής στον Πελάτη (έναντι και εκκαθαριστικούς).

  • Ο Προµηθευτής διατηρεί περαιτέρω το δικαίωµα να προβεί σε τροποποίηση των όρων της παρούσης για σπουδαίο λόγο, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, µεταβολή της κείµενης νοµοθεσίας και αλλαγή των όρων λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σε αυτήν την περίπτωση όµως ο Προµηθευτής θα ενηµερώσει τον Πελάτη µε έγγραφη γνωστοποίηση, στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος και οι τροποποιήσεις που επιφέρει και θα παρέχεται στον Πελάτη χρονικό διάστηµα εξήντα (60) ηµερολογιακών ηµερών για την αποδοχή ή µη των νέων όρων. Στην περίπτωση που ο Πελάτης δεν επιθυµεί την αποδοχή των νέων όρων, καταγγέλλει την παρούσα µε έγγραφο κοινοποιούµενο στον Προµηθευτή εντός της ως άνω προθεσµίας. Άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσµίας, συνεπάγεται την αποδοχή των τροποποιήσεων από τον Πελάτη

  • Κατ’ εξαίρεση, η ενηµέρωση σχετικά µε την τροποποίηση των Χρεώσεων Προµήθειας, δύναται να λαµβάνει χώρα µε τον πρώτο λογαριασµό κατανάλωσης που ακολουθεί την τροποποίηση βάσει ΚΠΗΕ.

  • Οι Ρυθµιζόµενες Χρεώσεις, όπως αυτές ενδεικτικά εκτίθενται στην παρ. 5.3 των παρόντων Γενικών Όρων, και οι πάσης φύσεως λοιπές χρεώσεις υπόκεινται µόνο στις µεταβολές του εκάστοτε ισχύοντος ρυθµιστικού πλαισίου και είναι ανεξάρτητες από τον έλεγχο του Προµηθευτή, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση της παρούσας σύµβασης.

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.

ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Καθημερινές: 9 πμ – 9 μμ
Σάββατο: 9 πμ – 6 μμ