Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας είναι πρώτη προτεραιότητα για τη VOLTON.

Επισήμανση Απορρήτου της εταιρείας με την επωνυμία «VOLTON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Volton») για την ενημέρωση των πελατών και συνεργατώντης  (εφεξής  ο  «Πελάτης»)  σε  σχέση  με  τη  συλλογή  και  την  επεξεργασία  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των τελευταίων από τη Volton.

1. ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η Volton γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους ότι συλλέγει και επεξεργάζεται τα κάτωθι, ανά κατηγορία φυσικού προσώπου- στοιχεία που παρέχονται είτε από τον τελευταίο ή από τρίτους και τα οποία είναι απαραίτητα για την σύναψη και τη σωστή εκπλήρωση του συμβολαίου παροχής ενέργειας.

Ειδικότερα:

 • Σε περίπτωση που κάποιος απασχολείται ως υπάλληλος σε συνεργαζόμενη με τη Volton επιχείρηση, κρατάμε εκείνα μόνο το ονοματεπώνυμο και το εταιρικό τηλέφωνο επικοινωνίας του εν λόγω υπαλλήλου ώστε να επιτυγχάνεται η συνεργασία των δύο εταιρειών στο πλαίσιο της μεταξύ τους εμπορικής συμφωνίας.
 • Σε περίπτωση Πελάτη φυσικού προσώπου / ατομικής επιχείρησης η Volton συλλέγει το Ονοματεπώνυμο, αντίγραφο ΑΔΤ, Διεύθυνση, ΤΚ, Πόλη, ΑΦΜ, αρμόδια Δ.Ο.Υ., Επάγγελμα, Αριθμό σταθερού τηλεφώνου, αριθμό κινητού τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση email, Αντίγραφο λογαριασμού προηγούμενοy παρόχου, Μισθωτήριο στην περίπτωση ενοικιαστή, Διεύθυνση Ακινήτου στο οποίο αφορά η παροχή (και ΤΚ – Πόλη και Στοιχεία παροχής), Αποδείξεις πληρωμών (όχι στάνταρ διάστημα τήρησης), Οικονομικά στοιχεία όπως στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού ή πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας (σε περίπτωση αυτόματης εξόφλησης λογαριασμών), παλαιότερες οφειλές σε άλλο πάροχο (και στοιχεία διακανονισμού)
 • Σε περίπτωση  Πελάτη  νομικού  προσώπου,  τα  κάτωθι  στοιχεία  του  νόμιμου εκπροσώπου  του:  Αντίγραφο  Α.Δ.Τ.,  Διεύθυνση,  ΤΚ,  Πόλη,  Αριθμό  κινητού τηλεφώνου του νόμιμου εκπρόσωπου ή του υπεύθυνου επικοινωνίας (ανάλογα με την οργανωτική δομή της εταιρείας).
 • Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης της ιστοσελίδας της Volton επιθυμεί να υποβάλει ερώτημα σχετικό με τις υπηρεσίες της τελευταίας, η Volton συλλέγει το Ονοματεπώνυμο, Αριθμό παροχής, Αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του υποψήφιου Πελάτη/ενδιαφερόμενου.

Η συλλογή των ανωτέρω στοιχείων γίνεται:

 • Είτε εγγράφως ή ηλεκτρονικά με την προσκόμιση από τον πελάτη σχετικών εγγράφων
  (π.χ. λογαριασμού κοινής ωφέλειας, φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας κτλ),
 • Μέσω της εφαρμογής facebook, δια της οποίας δίνονται απαντήσεις σε ερωτήματα εν δυνάμει ή και εν ενεργεία πελατών και στα οποία ενδέχεται να γίνεται αναφορά σε προσωπικά δεδομένα
 • Μέσω της φόρμας επικοινωνίας της παρούσας ιστοσελίδας και
 • Μέσω της συνεργασίας μας με την Τειρεσίας Α.Ε.

Η μη παροχή ή διαγραφή των ανωτέρω κατά περίπτωση στοιχείων, θα έχει ως συνέπεια τη μη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών ενέργειας από τη Volton.

2. ΣΚΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η συλλογή και η επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για τον απαιτούμενο έλεγχο προέγκρισης πριν την υπογραφή συμβολαίου παροχής ενέργειας.
 • Για την  διενέργεια  επικοινωνίας  για  οποιοδήποτε  θέμα  προκύψει  στο  πλαίσιο εκτέλεσης του συμβολαίου παροχής ενέργειας είτε από την Volton είτε μέσω τρίτων (π.χ. εκτύπωση και αποστολή λογαριασμών).
 • Για την διαδικασία είσπραξης οφειλών (εμπρόθεσμων ή/και ληξιπρόθεσμων).
 • Για την προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων της Volton ενώπιον δικαστικών ή άλλων αρχών.
 • Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων συμμόρφωσης της Volton προς εποπτικές αρχές (όπως η Ρ.Α.Ε.)
 • Για την σύνταξη εσωτερικών μελετών και εκθέσεων για την παρακολούθηση των δεικτών της Volton.
 • Για λόγους ελέγχου τιμολόγησης και διατήρησης ιστορικότητας αυτών.
 • Επειδή συνίσταται η σχετική απαίτηση του συστήματος του ΔΕΔΔΗΕ. Ειδικότερα, η καταχώρηση των στοιχείων Πελάτη είναι απαραίτητη ώστε να καθίσταται δυνατή η εκπροσώπηση της παροχής και στην συνέχεια να εκδίδονται λογαριασμοί. Άλλως, η εκπροσώπηση της παροχής δεν είναι εφικτή.
 • Για επιβεβαίωση πληρωμής και δρομολόγηση άμεσων ενεργειών (π.χ. αναίρεση διακοπής).
 • Για τη μελέτη και ανάλυση του προφίλ της κατανάλωσης της παροχής, προκειμένου να υπολογιστεί το κατάλληλο τιμολόγιο για την προσφορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

 

3. ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

H Volton συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα Πελάτη, στηριζόμενη στις κάτωθι νομικές βάσεις:

 • Διότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης παροχής ενέργειας, στην οποία ο Πελάτης είναι συμβαλλόμενο μέρος, ή στο πλαίσιο της λήψης μέτρων κατ’ αίτησή του Πελάτη και πριν από τη σύναψη σύμβασης παροχής ενέργειας με αυτόν.
 • Διότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων της Volton, ήτοι για να βελτιώνει και να αναπτύσσει συνεχώς τις υπηρεσίες της (π.χ. για να ανταποκρίνεται με σαφήνεια και αξιοπιστία στα αιτήματα των Πελατών, ειδικά στην περίπτωση που οι τελευταίοι προβάλλουν αξιώσεις έναντι της Volton) και για να υποστηρίζει τυχόν αξιώσεις της έναντι Πελατών (π.χ. στο πλαίσιο είσπραξης ανεξόφλητων οφειλών).

 

4. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΛΑΤΗ

Αποδέκτες των στοιχείων Πελάτη είναι:

 • Τα εκάστοτε αρμόδια τμήματα της Volton που εμπλέκονται με την εκτέλεση και παρακολούθηση του κατά περίπτωση συμβολαίου παροχής ενέργειας.
 • Εξουσιοδοτημένοι τρίτοι συνεργάτες που ενεργούν βάσει σύμβασης με τη Volton.
 • Τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο εκτέλεσης του συμβολαίου παροχής ενέργειας (π.χ. εταιρείες εκτύπωσης και αποστολής εντύπων λογαριασμών).
 • Τρίτα μέρη στο πλαίσιο προάσπισης των νόμιμων δικαιωμάτων μας (όπως δικηγόροι, εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών κλπ.).

 

5. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ EOX

Η Volton δεν διαβιβάζει δεδομένα Πελατών εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Τα προσωπικά δεδομένα Πελάτη τηρούνται στο αρχείο της Volton για περίοδο 6 μηνών, στην έντυπη μορφή που έχει υποβάλλει ο Πελάτης κατά την αίτηση μεταφοράς παροχής. Στη συνέχεια, το έντυπο αρχείο ψηφιοποιείται και έπειτα καταστρέφεται με χρήση εξοπλισμού που εγγυάται την πλήρη καταστροφή του.

Το ηλεκτρονικό αρχείο που προκύπτει από τα ανωτέρω, καθώς και όλα τα ηλεκτρονικά αρχεία που προκύπτουν κατά την εκτέλεση του συμβολαίου διατηρούνται για διάστημα 5 ετών μετά την λήξη του συμβολαίου με τη Volton. Παράταση του χρόνου τήρησης θα υπάρξει μόνο στην περίπτωση που η Volton κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι που υπαγορεύει είτε η ισχύουσα νομοθεσία ή που αιτιολογούν το έννομο συμφέρον της Volton.

7. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΠΕΛΑΤΗ

Εφόσον, ο Πελάτης έχει δώσει προηγουμένως την συγκατάθεσή του (υπό την προϋπόθεση ότι αυτή απαιτείται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία), τα στοιχεία του υπόκεινται σε συλλογή και επεξεργασία από τη Volton ώστε να παρέχονται εύκολα και άμεσα, αξιόπιστες προσφορές προσαρμοσμένες στις κατά περίπτωση ανάγκες του Πελάτη. Με εξαίρεση την περίπτωση  διενέργειας  πράξεων  εξώδικης  είσπραξης  οφειλών,  σε  όλες  τις  λοιπές περιπτώσεις που -για λόγους ασφάλειας της συναλλαγής ή για λόγους που σχετίζονται με τα έννομα συμφέροντα της Volton- για τη διενέργεια της συναλλαγής/ενημέρωσης απαιτείται η καταγραφή της συνομιλίας του Πελάτη με τον εκάστοτε αρμόδιο υπάλληλο της Volton, ο πελάτης θα λαμβάνει προηγούμενη σχετική προφορική ενημέρωση και θα ζητείται η συγκατάθεσή του.

8. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Η Volton δεν προβαίνει σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων κατά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Πελάτη. Σε περίπτωση δημιουργίας νέων συστημάτων (ή αναβάθμισης υφιστάμενου συστήματος) παρακολούθησης πελατολογίου / συμβολαίων, η Volton θα επεξεργάζεται τα στοιχεία των Πελατών, προστατεύοντάς αυτά από παράνομες παρεμβάσεις που μπορεί να τα επηρεάσουν.

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΛΑΤΗ

Ο πελάτης έχει τα κάτωθι δικαιώματα:

 • Να ζητήσει πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία του, τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται η Volton (δικαίωμα πρόσβασης)
 • Να ζητήσει τη διόρθωση των στοιχείων του, εφόσον θεωρεί ότι υπάρχουν σχετικά λάθη (δικαίωμα διόρθωσης)
 • Να ζητήσει διαγραφή προσωπικών δεδομένων, στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από τη σύμβαση με τη Volton και το νόμο. Η διαγραφή δεν μπορεί να εκτελεστεί σε καμία περίπτωση εφόσον δεν έχουν οριστικά κλείσει οικονομικές/δικαστικές εκκρεμότητες ανάμεσα στον πελάτη και την Volton (δικαίωμα διαγραφής).
 • Να ζητήσει περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του, εφόσον θεωρεί ότι το υπερβάλλον μέρος της δεν είναι νόμιμο (δικαίωμα περιορισμού).
 • Να ανακαλέσει τυχόν παρασχεθείσα συγκατάθεση του για την επεξεργασία των δεδομένων του.
 • Να αντιταχθεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, για προσωπικούς λόγους (δικαίωμα εναντίωσης).
 • Να ζητήσει την επιστροφή των προσωπικών δεδομένων που έχει δώσει ή, όπου αυτό είναι εφικτό, να ζητήσει τη μεταφορά των δεδομένων του σε τρίτα πρόσωπα δική του επιλογής (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων)
 • Να επικοινωνήσει με την Vοlton για οποιοδήποτε σχετικό θέμα αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Volton, στην ακόλουθη διεύθυνση email: dpo@volton.gr
 • Να   απευθυνθεί  στην   Αρχή   Προστασίας  Δεδομένων  Προσωπικού  Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) αν θεωρεί ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά του.

 

10. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Ενδέχεται να χρειαστεί να ενημερώνουμε την παρούσα Επισήμανση Απορρήτου. Σας προτρέπουμε να ελέγχετε συχνά την παρούσα Επισήμανση και θα σας ενημερώσουμε για οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές μέσω της παρούσας ιστοσελίδας μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.

ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Καθημερινές: 9 πμ – 9 μμ
Σάββατο: 9 πμ – 6 μμ