Πολιτική Περιβάλλοντος

Η Εταιρεία ειδικεύεται και δραστηριοποιείται στην Εμπορία και Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας Μέσης και Χαμηλής Τάσης.

Οι αντικειμενικοί σκοποί της Εταιρείας σε θέματα ποιότητας είναι:

 • Να παρέχει σύγχρονες υπηρεσίες που να ανταποκρίνονται και να ξεπερνούν τις προσδοκίες των πελατών.
 • Να λειτουργεί με τρόπο συνετό και σύμφωνα με τις πρακτικές του κλάδου ώστε να διατηρεί και να βελτιώνει συνεχώς το δυναμικό της (παραγωγική ικανότητα, τεχνογνωσία και ανθρώπινο δυναμικό)

Για να εφαρμόσει αποτελεσματικά την πολιτική της σε θέματα ποιότητας, η Εταιρεία έχει εφαρμόσει και διατηρεί ένα ολοκληρωμένο και τεκμηριωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο πληροί τις απαιτήσεις των ISO9001:2015, ISO14001:2015 & OHSAS 18001:2007

Η εταιρεία δεσμεύεται για την διάθεση όλων των απαιτούμενων πόρων προκειμένου:

 • Να παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις των πελατών
 • Να διασφαλίσει υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για το προσωπικό της
 • Να προστατεύει το περιβάλλον από πιθανή μόλυνση από τις δραστηριότητές της
 • Να διατηρήσει και να βελτιώσει το όνομα και την εικόνα της Εταιρείας στην αγορά.
 • Να βελτιώσει τις ικανότητες της σε θέματα τεχνογνωσίας και παραγωγικής ικανότητας.

Στα πλαίσια της εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης, η Εταιρεία:

 • Παρέχει επάρκεια μέσων για την αποδοτική εφαρμογή του συστήματος.
 • Παρακολουθεί συνεχώς την ποιότητα ενδιάμεσων και τελικών υπηρεσιών.
 • Έχει τεκμηριώσει διαδικασίες για τον αποτελεσματικό χειρισμό των απαιτήσεων των πελατών και της μέτρησης της ικανοποίησης τους.
 • Έχει καθιερώσει σύστημα εσωτερικών ελέγχων με σκοπό τον εντοπισμό αλλά και την πρόληψη των αποκλίσεων του συστήματος.
 • Έχει λάβει μέριμνα ώστε να εντοπίζει, βελτιώνει και ανασκοπεί συνεχώς τις επιδράσεις των υπηρεσιών στο περιβάλλον.
 • Έχει λάβει μέριμνα ώστε να εντοπίζει, βελτιώνει και ανασκοπεί συνεχώς λύσεις για τους πιθανούς κινδύνους σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία
 • Βελτιώνει συνεχώς τις ικανότητες και την αποδοτικότητα του Συστήματος Διαχείρισης παίρνοντας διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες σε προβληματικές περιοχές που έχουν εντοπισθεί.
 • Καθιερώνει, παρακολουθεί και ανασκοπεί όποτε απαιτείται αντικειμενικούς σκοπούς ποιότητας, προστασίας περιβάλλοντος, υγιεινής και ασφάλειας προσωπικού.
 • Συμμορφώνεται με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις σχετικά με το αντικείμενο της Εταιρείας καθώς και με όποιους επιπλέον της νομοθεσίας κανονισμούς επιλέξει η Εταιρεία.

Όλοι οι εργαζόμενοι είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή της πολιτική της Εταιρείας σε θέματα Ποιότητας, Υγείας και Ασφάλειας.

Η διεύθυνση της Εταιρείας είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της εφαρμογής και την ανασκόπηση της ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σε τακτά χρονικά διαστήματα με σκοπό να επιβεβαιώσει ότι παραμένει σχετική με το αντικείμενο και αποτελεσματική.