Πειραιάς, 25 Σεπτεμβρίου 2017

Προς:   ΡΑΕ
Πειραιώς 13
118 54, Αθήνα

Θέμα:  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της πρότασης του Λειτουργού της Αγοράς για την αναπροσαρμογή της ετήσιας ποσότητας προθεσμιακών προϊόντων προς δημοπράτηση για το 2017, τον καταμερισμό αυτής και το πρόγραμμα διεξαγωγής των δημοπρασιών

Σας καταθέτουμε τις απόψεις μας αναφορικά με το θέμα της Δημόσιας Διαβούλευσης που εξαγγείλατε την 20.09.2017.

Α. Αναφορικά με τις υπολογιζόμενες ποσότητες προθεσμιακών προϊόντων προς δημοπράτηση

Σύμφωνα με την εισήγηση του ΛΑΓΗΕ, η συνολική ετήσια ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα σύμφωνα με τα στοιχεία των δελτίων ΗΕΠ για το 2016 είναι 50.087.685 MWh και σύμφωνα με το Άρθρο 101 του Ν. 4472/2017:

«β. Η ετήσια ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας προς δημοπράτηση πρέπει να ισούται κατ’ έτος, με τα ακόλουθα ποσοστά επί του συνολικού όγκου ηλεκτρικής ενέργειας του διασυνδεδεμένου συστήματος του προηγούμενου έτους:

(ββ) Για το έτος 2017: Δεκαέξι ποσοστιαίες μονάδες (16%). Η φυσική παράδοση τεσσάρων ποσοστιαίων μονάδων (4%) εκ της ποσότητας του έτους 2017 άρχεται την 1η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.».

Όπως περιγράφεται στο παράρτημα της εισήγησης, λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο ηλεκτρικής ενέργειας του διασυνδεδεμένου συστήματος του έτους 2016, το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε 915 MWh/h. Δεδομένου ότι μέχρι στιγμής για το 2017 έχουν δημοπρατηθεί 435 MWh/h, προκύπτει ότι υπολείπεται να δημοπρατηθεί από τον Λειτουργό για το έτος 2017 όγκος 480 MWh/h. Αντίστοιχα, το 4% του όγκου του 2016, του οποίου η φυσική παράδοση άρχεται την 1η Δεκεμβρίου του 2017 ανέρχεται σε 229 MWh/h.

Ωστόσο στην εισήγηση του ΛΑΓΗΕ, η προς δημοπράτηση ποσότητα με φυσική παράδοση την 1η Δεκεμβρίου 2017, ορίζεται σε 475 MWh/h.

Από τον καθορισμό αυτής της ποσότητας προκύπτει απόκλιση 5 MWh/h ανάμεσα στον όγκο που προτείνεται να δημοπρατηθεί την 1η Δεκεμβρίου και τον συνολικό όγκο που υπολείπεται να δημοπρατηθεί για το έτος 2017.

Β. Αναφορικά με το προτεινόμενο πρόγραμμα διεξαγωγής δημοπρασιών

Σύμφωνα με την εισήγηση του ΛΑΓΗΕ, η απόκλιση των μεριδίων ΔΕΗ Α.Ε., για το πρώτο εξάμηνο ελέγχου του 2017, που προκύπτει βάσει στοιχείων ΗΕΠ, προσδιορίζεται σε 4,25% και αντιστοιχεί σε ποσότητα 243 MWh/h. Σύμφωνα με την εισήγηση, η ποσότητα αυτή θα δημοπρατηθεί εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2017, την 15η Νοεμβρίου 2017, δηλαδή το πρώτο εξάμηνο μετά το εξάμηνο ελέγχου, αλλά η φυσική παράδοση του προϊόντος άρχεται την 1η Ιανουαρίου 2018.

Δεδομένου ότι:

  • ο αρχικός προγραμματισμός των δημοπρασιών για το 2017 αφορούσε συνολικά τέσσερις δημοπρασίες και την 18η Οκτωβρίου υπάρχει προγραμματισμένη η δημοπρασία 2017Α04Ρ04
  • η υπολογιζόμενη ποσότητα των 243 MWh/h που αφορά το 2017, σύμφωνα με την εισήγηση ΛΑΓΗΕ δε θα παραδοθεί εντός του 2017,
  • η δημοπράτηση της συνολικής υπολειπόμενης ποσότητας για το 2017 σε δύο δημοπρασίες απαιτεί, τόσο από την πλευρά του ΛΑΓΗΕ, όσο και από την πλευρά των συμμετεχόντων, διπλάσιες διαδικασίες,

θεωρούμε ότι πρέπει να αιτιολογηθεί η απόφαση σχετικά με τη δημοπράτηση της ποσότητας που προσδιορίζεται βάσει του Άρθρου 135 διακριτά από τον υπολειπόμενο όγκο του 2017.

Προτείνουμε, σύμφωνα με την ανωτέρω ανάλυση, την αναπροσαρμογή του συνολικού όγκου προθεσμιακών προϊόντων που θα δημοπρατηθεί στη δημοπρασία 2017Α04Ρ04 σε 723 MWh/h.

 

Για τη VOLTON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.,

Σκοτεινός Ηρακλής
Energy Manager