Πειραιάς, 22 Σεπτεμβρίου 2017

Προς:   ΡΑΕ
Πειραιώς 132
118 54, Αθήνα

Θέμα:  Δημόσια Διαβούλευση για τις βασικές αρχές σχεδιασμού του Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευέλικτης Ισχύος (ΜΜΑΕΙ) στο Διασυνδεδεμένο Ηλεκτρικό Σύστημα της χώρας μας στη βάση της «Μελέτης Αναγκών Ευελιξίας του Συστήματος για την περίοδο 2018-2027» του Διαχειριστη

Αναφορικά με το θέμα της Δημόσιας Διαβούλευσης που εξαγγείλατε την 06.09.2017, παραθέτουμε τις κατωτέρω απόψεις της Volton A.E.:

I. Γενικές παρατηρήσεις σχετικά με τον προτεινόμενο ΜΜΑΕΙ και το Ρυθμιστικό Πλαίσιο

Α. Αναφορικά με τις διασυνδέσεις του συστήματος, η Ανακοίνωση ΕΕ 2014/C 200/01 «Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας (2014-2020)» αναφέρει για τις «Ενισχύσεις για επάρκεια παραγωγής»:

«Το μέτρο θα πρέπει να έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο που να καθιστά δυνατή τη συμμετοχή σε αυτό οποιασδήποτε δυναμικότητας η οποία μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος επάρκειας παραγωγής, ιδίως, λαμβάνοντας υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες:

α. τη συμμετοχή φορέων παραγωγής που χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνολογίες και διαχειριστών που προσφέρουν μέτρα με ισοδύναμες τεχνικές επιδόσεις, για παράδειγμα διαχείριση από την πλευρά της ζήτησης, διασυνδέσεις και αποθήκευση…

β. τη συμμετοχή φορέων παραγωγής από άλλα κράτη μέλη, εφόσον η συμμετοχή αυτή είναι πρακτικά εφικτή, ιδίως σε περιφερειακό πλαίσιο, δηλαδή η δυναμικότητα μπορεί πρακτικά να παρασχεθεί στο κράτος μέλος που εφαρμόζει το μέτρο και μπορούν να επιβληθούν οι υποχρεώσεις που προβλέπει το μέτρο

γ. συμμετοχή επαρκούς αριθμού φορέων παραγωγής για την καθιέρωση ανταγωνιστικών τιμών για τη δυναμικότητα…»

Επίσης, στη σχετική με τη δημόσια διαβούλευση τομεακή έρευνα «Τελική έκθεση της τομεακής έρευνας για τους μηχανισμούς δυναμικότητας» («Final Report of the Sector Inquiry on Capacity Mechanisms»), στο πλαίσιο της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τροποποίηση της «Τρίτης Ενεργειακής Δέσμης», αναφέρονται:

«…οι μηχανισμοί δυναμικότητας για ολόκληρη την αγορά πρέπει να είναι ανοιχτοί στη ρητή διασυνοριακή συμμετοχή, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι στρεβλώσεις στον διασυνοριακό ανταγωνισμό και το εμπόριο, να διασφαλίζεται η παροχή κινήτρων για συνεχείς επενδύσεις στη διασύνδεση και να περιορίζεται το μακροπρόθεσμο κόστος της ασφάλειας του εφοδιασμού στην Ευρώπη.»

Στην πρότασή της, η ΡΑΕ αποκλείει από τον μηχανισμό έστω και την εξέταση της συμμετοχής των διασυνδέσεων, αιτιολογούμενη μόνο βάσει του ανωτέρω εδαφίου β) της Ανακοίνωσης. Επίσης, θεωρούμε ότι στο πλαίσιο των προτάσεων θα πρέπει να συζητηθεί και το θέμα της διαχείρισης της ζήτησης, έστω και σε επίπεδο διερεύνησης και αποτύπωσης απόψεων και προτάσεων, βάσει του Ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου.
 

Β. Επίσης, η τομεακή έρευνα προτείνει:

«… οι μηχανισμοί δυναμικότητας θα πρέπει να είναι ανοιχτοί σε δυνητικούς παρόχους δυναμικότητας κάθε είδους. Το τελευταίο, σε συνδυασμό με μια ανταγωνιστική διαδικασία καθορισμού των τιμών, διασφαλίζει ότι με τον ανταγωνισμό ελαχιστοποιείται η τιμή που καταβάλλεται για τη δυναμικότητα.»

Στο κείμενο της πρότασης αναφέρεται σχεδιασμός διαγωνιστικής διαδικασίας με κατάθεση κλειστών προσφορών, μεθοδολογία που περιορίζει τον ανταγωνισμό έναντι δημοπρασιών σε πραγματικό χρόνο. Η ανταγωνιστική διαδικασία περιορίζεται πρόσθετα, αν ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι η συνολική εκτιμώμενη προσφερόμενη ποσότητα των επιλέξιμων μονάδων του μηχανισμού είναι οριακά μεγαλύτερη του συνολικού δημοπρατούμενου όγκου του μηχανισμού της πρότασης, όπως αναλύεται στην παράγραφο 6 της ενότητας ΙΙ.

Γ. Τέλος, στην τομεακή έρευνα αναφέρεται:

«… τα κράτη μέλη που θέτουν σε εφαρμογή μηχανισμούς δυναμικότητας θεσπίζουν πρότυπο αξιοπιστίας που θα βασίζεται στην αξία που οι καταναλωτές αποδίδουν στην ασφάλεια του εφοδιασμού.»

H «Μελέτη Αναγκών Ευελιξίας του Συστήματος για την περίοδο 2018-2027» που συνοδεύει τη Δημόσια Διαβούλευση αφορά αποκλειστικά τις ανάγκες ευελιξίας του Συστήματος για την περίοδο 2018-2027, χωρίς να αποτυπώνεται οικονομικά η συσχέτιση κόστους-ωφέλειας για τους καταναλωτές, η οποία θα έδινε πληρέστερη εικόνα για τον προτεινόμενο μηχανισμό. 

 

IΙ. Ειδικές παρατηρήσεις σχετικά με τον προτεινόμενο ΜΜΑΕΙ

Α. Αναφορικά με τη διάκριση των υπηρεσιών ευελιξίας σε προϊόντα ευελιξίας μίας και τριών ωρών, θεωρούμε ότι η ευελιξία αποτελεί ενιαία υπηρεσία και δεν πρέπει να αποτελεί προϊόν διακριτής διαπραγμάτευσης. Άλλωστε, η εξεταζόμενη απόκριση τριών ωρών αφορά αποκλειστικά μονάδες φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου καθώς εκφράζει τη βέλτιστη απόκριση από θερμή εκκίνηση και δεν έχει υπόσταση όταν διατίθενται και άλλες πιθανές πηγές ευελιξίας, όπως υδροηλεκτρικοί σταθμοί, αεριοστρόβιλοι ανοιχτού κύκλου, διασυνδέσεις και απόκριση ζήτησης.

 

Β. Αναφορικά με τον δημοπρατούμενο όγκο των 4.263MW ως ενιαία υπηρεσία, ή των 2.662MW και 1.601 ΜW ως διακριτές υπηρεσίες μίας και τριών ωρών αντίστοιχα, αυτός προκύπτει από τη μέγιστη τιμή απαίτησης ευελιξίας μίας και τριών ωρών για το έτος 2018 όλων των σεναρίων που εξετάστηκαν στη μελέτη. Θεωρούμε ότι:

 • καθώς τα σενάρια από τα οποία προκύπτουν οι τιμές αυτές αφορούν παράλληλη ύπαρξη ιδιαίτερα δυσμενών συνθηκών, όπως υψηλή τιμή δικαιωμάτων CO2, και φορτίο 54,4 TWh, ιδιαίτερα υψηλό ακόμα και θεωρώντας δεδομένη τη διασύνδεση των Κυκλάδων από 1/1/2018,
 • καθώς στους υπολογισμούς της ευελιξίας έχει ληφθεί υπόψη ήδη το χειρότερο ενδεχόμενο απώλειας της μεγαλύτερης μονάδας του συστήματος κατά τις ώρες των μέγιστων αναγκών ramp-up,

θα ήταν σκόπιμο στον υπολογισμό των προς δημοπράτηση ποσοτήτων ευελιξίας να λαμβάνονται υπόψη, με κατάλληλους συντελεστές βαρύτητας, οι υπολογισμοί απαιτήσεων ευελιξίας όλων των εξεταζόμενων σεναρίων.

 

Γ. Αναφορικά με τα εξεταζόμενα σενάρια της μελέτης θεωρούμε ότι:

 • Στα πλαίσια της προτεινόμενης αξιολόγησης των αποτελεσμάτων με συντελεστές βαρύτητας θα πρέπει να συμπεριληφθούν και τα σενάρια ήπιας εξέλιξης μεγεθών της αγοράς (ενδεικτικά ζήτηση φορτίου), τα οποία παρουσιάζονται στην «Μελέτη επάρκειας ισχύος για την περίοδο 2017-2023» του ΑΔΜΗΕ, τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχει αποδειχθεί ότι αποκλίνουν σημαντικά από την πραγματικότητα.
 • Χρήζει διερεύνησης εάν τα εξεταζόμενα σενάρια που δεν περιλαμβάνουν διασυνδέσεις θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην ανάλυση καθώς, αφενός η απομόνωση του Ελληνικού συστήματος από όλα τα διασυνδεδεμένα γειτονικά συστήματα δεν αποτελεί πιθανό ενδεχόμενο και αφετέρου, γιατί σύμφωνα με το υπάρχον Ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο οι διασυνδέσεις παίζουν καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία της ενιαίας Ευρωπαϊκής αγοράς αλλά και στην ασφάλεια εφοδιασμού του Ευρωπαϊκού συστήματος.
 • Αναφορικά με τις εκτιμήσεις παραγωγής των υδροηλεκτρικών σταθμών, θεωρούμε, ειδικά για το εξεταζόμενο διάστημα επτά ετών, ότι εξαιτίας της στοχαστικότητας της παραγωγής τους, λόγω μεταβαλλόμενης υδραυλικότητας, θα είχε αξία η διαμόρφωση και ανάλυση περισσότερων σεναρίων με διαφορετικά επίπεδα ετήσιας υποχρεωτικής παραγωγής υδροηλεκτρικών μονάδων.
 • Τέλος, αναφορικά με τον τρόπο που έχουν μοντελοποιηθεί οι προσφορές εισαγωγών και εξαγωγών στα εξεταζόμενα σενάρια, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε ότι η στατιστική ανάλυση διασυνοριακών ποσοτήτων με βάση την Οριακή Τιμή του Ελληνικού Συστήματος έχει αξία, αλλά για σωστή αποτύπωση απαιτείται μοντελοποίηση των προσφορών εισαγωγών και εξαγωγών με βάσει των τιμών των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας των χωρών της ευρύτερης γεωγραφικής περιφέρειας.

 

Δ. Αναφορικά με την αναπροσαρμογή της διαθεσιμότητας των υδροηλεκτρικών σταθμών, βάσει του συντελεστή μέσης ισχύος 18% των τριών τελευταίων ετών, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι μακροπρόθεσμα, σε ετήσια βάση, πράγματι οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί έχουν σχετικά χαμηλό συντελεστή μέσης ισχύος, κυμαινόμενο ανάλογα με τα επίπεδα υδραυλικότητας κάθε έτους. Παρόλα αυτά, εφόσον η εξεταζόμενη υπηρεσία αφορά ευελιξία, οι υδροηλεκτρική σταθμοί είναι σε θέση, σε χρονικό ορίζοντα από λίγα λεπτά έως λίγες ώρες, να παρέχουν ευελιξία για όλο το εύρος λειτουργίας τους, όπως άλλωστε αποδεικνύεται και από τα αποτελέσματα SCADA της λειτουργίας του Ελληνικού συστήματος. Η προτεινόμενη μεθοδολογία περιορίζει σε μεγάλο βαθμό την αποζημίωση των υδροηλεκτρικών σταθμών για την παροχή της υπηρεσίας, παρά το γεγονός ότι διαθέτουν τον πιο γρήγορο ρυθμό απόκρισης αύξησης και μείωσης φορτίου και αποτελούν τεχνολογία με μηδενικές ανθρακούχες εκπομπές.

 

Ε. Αναφορικά με τη μεθοδολογία υπολογισμού της προτεινόμενης διοικητικά οριζόμενης ανώτατης τιμής προσφοράς των 25.000 €/MWh, θεωρούμε ότι απαιτείται οικονομική τεκμηρίωση του ύψους της αποζημίωσης αυτής. Στο κείμενο της πρότασης αναφέρεται ότι η υπολογιζόμενη τιμή λαμβάνει υπόψη «το πρόσθετο σταθερό κόστος που υπολογίζεται ότι προκύπτει για τις θερμικές μονάδες από την παροχή της υπηρεσίας ευελιξίας», το οποίο προσδιορίζεται ως πρόσθετο κόστος λειτουργίας και συντήρησης και το πρόσθετο κόστος προμήθειας και μεταφοράς φυσικού αερίου. Θεωρούμε ότι πρέπει να εξεταστεί εάν το προκύπτον πρόσθετο κόστος λειτουργίας και συντήρησης είναι πάγιο κόστος ή μεταβλητό, οπότε και θα πρέπει να ενσωματωθεί στο μεταβλητό κόστος της μονάδας, όπως αυτό καταρτίζεται από την άθροιση των μεταβλητών στοιχείων κόστους καυσίμου, κόστους λειτουργίας και συντήρησης και κόστους δικαιωμάτων εκπομπών αέριων ρύπων και να μην αποζημιώνεται από μηχανισμούς παράλληλους με την αγορά.

 

ΣΤ. Αναφορικά με την προτεινόμενη διαγωνιστική διαδικασία, παρατηρούμε τα εξής:

 • Με βάση τους δείκτες αξιοπιστίας που παρουσιάζονται στη «Μελέτη επάρκειας ισχύος για την περίοδο 2017-2023» του ΑΔΜΗΕ για τις θερμικές μονάδες και λαμβάνοντας υπόψη την προτεινόμενη μεθοδολογία μείωσης της επιλέξιμης ισχύος των υδροηλεκτρικών σταθμών προκύπτει συνολική προσφορά ισχύος λίγο μεγαλύτερη από την συνολική προσδιοριζόμενη απαίτηση για το 2018 (4.263 MW). Δεδομένου ότι οι συμμετέχοντες στη διαγωνιστική διαδικασία είναι λίγοι και η εκτιμώμενη προσφορά υπερκαλύπτει οριακά τη ζήτηση ευέλικτης ισχύος, προκύπτει ανησυχία για διαμόρφωση υψηλών τιμών κοντά στο ανώτατο διοικητικά όριο.
 • Το ανωτέρω σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στην Ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας τα τελευταία χρόνια έχουν εφαρμοστεί διάφορα μοντέλα δημοπρασιών, θεωρούμε ότι διαγωνιστική διαδικασία σε πραγματικό χρόνο ενδέχεται να αυξήσει τον ανταγωνισμό συγκριτικά με την υποβολή κλειστών προσφορών, λειτουργώντας τελικά υπέρ των καταναλωτών.

Ζ. Τέλος, θεωρούμε ότι απαιτούνται επιπρόσθετες διευκρινήσεις αναφορικά με:

 • Τη χρονική διάρκεια του μηχανισμού, καθώς στο κείμενο της πρότασης αναφέρεται «να τεθεί σε ισχύ κατά το μεταβατικό διάστημα έως την αποτελεσματική εφαρμογή των νέων αγορών του Μοντέλου-Στόχου», αλλά και «έως τη θέση σε εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου, με το οποίο θα λειτουργήσουν οι νέες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας».
 • Την παροχή εγγυήσεων από τις μονάδες φυσικού αερίου ως προς την εξασφάλιση σταθερής παροχής ενέργειας και διαθεσιμότητας καυσίμου και τις αντίστοιχες κυρώσεις που θα επιβάλλονται σε περίπτωση αθέτησης παροχής της υπηρεσίας.
 • Τον τρόπο επιμερισμού του κόστους του μηχανισμού στους εκπροσώπους φορτίου και τεκμηρίωση αναφορικά με το εάν η χρηματοδότηση του μηχανισμού θα προέρχεται αποκλειστικά από τους προμηθευτές για το σύνολο του φορτίου που εκπροσωπούν, ή εάν στην χρηματοδότηση συμπεριλαμβάνονται και οι εκπρόσωποι φορτίου για το τμήμα των ανά ώρα καθαρών εξαγωγών τους.

Κλείνοντας, θα θέλαμε να επαναλάβουμε την πάγια θέση της εταιρίας μας για την ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ Ρυθμιστικής Αρχής, Λειτουργού της Αγοράς, αρμόδιων Διαχειριστών και συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, πρωτίστως για την επίσπευση της υλοποίησης του Μοντέλου Στόχος και δευτερευόντως για τη διερεύνηση προσωρινών μέτρων και μηχανισμών, με απώτερο στόχο αφενός τη διασφάλιση σταθερού περιβάλλοντος στην αγορά και αφετέρου συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού υπό ισότιμους όρους προς όφελος των τελικών καταναλωτών.

Παραμένουμε στη διάθεση της Αρχής σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία πάνω στις θέσεις της εταιρίας μας.

 

Για τη VOLTON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.,

Σκοτεινός Ηρακλής
Energy Manager