Όπως είναι γνωστό, με το ΦΕΚ Α’ (193/03.12.2019) επήλθαν τιμολογιακές αλλαγές στις χρεώσεις των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) στα Νυχτερινά Τιμολόγια.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 ισχύει: «Οι μοναδιαίες χρεώσεις (σε ευρώ/MWh) του ανταλλάγματος για την παροχή των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) που αφορούν την 2η και 3η κλίμακα της κατηγορίας Καταναλωτών «Οικιακής Χρήσης ΧΤ (Καταναλώσεις Νύχτας)» του πίνακα της παραγράφου 1α του άρθρου 36 του ν. 4067/2012 (Α’79) ώς ισχύει τροποποιούνται ως εξής:

1601-2000 kWh/τετραμηνία 15,00
2001-ΑΝΨ kWh/τετραμηνία 30,00

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προβλέψεις της παραγράφου 1α του άρθρου 36 του ν. 4067/2012,ως ισχύει»